ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarząd Dróg Wojewódzkich
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: WAK.1010.15.2023Drukuj informację Ogłoszenie numer: WAK.1010.15.2023

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Starszy Referent

Miejsce pracy: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Wydział Budowy i Nadzoru

Data udostępnienia: 2024-02-29

Ogłoszono dnia: 2024-02-29

Termin składania dokumentów: 2024-03-11 10:00:00

Nr ogłoszenia: WAK.1010.15.2023

Zlecający: Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 • posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwa skarbowe;
 • wykształcenie wyższe techniczne lub średnie techniczne;
 • umiejętność czytania dokumentacji budowlanej;
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office;
 • znajomość przepisów: Prawo budowlane, Ustawa o drogach publicznych, Prawo zamówień publicznych, rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych;
 • staż pracy min. 3 lata.
b. Wymagania dodatkowe:
Mile widziane:
 • wykształcenie wyższe lub techniczne  o specjalności budowa dróg lub ogólnobudowlane;
 • znajomość technologii wykonywania robót drogowych;
 • umiejętność przedmiarowania i kosztorysowania robót budowlanych;
 • umiejętność sporządzania Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych;
 • umiejętność obsługi programu do kosztorysowania (np. NORMA, ZUZIA itp.);
 • prawo jazdy kat. B;
 • doświadczenie w pracy w administracji samorządowej lub publicznej;
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność;
 • umiejętność analitycznego myślenia;
 • odporność na stres;
 • zdolność szybkiego przyswajania nowych zagadnień;

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • prowadzenie bieżącej korespondencji z podmiotami współpracującymi;
 • analiza przewidzianej do realizacji dokumentacji projektowej;
 • sporządzanie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich;
 • sporządzanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych;
 • przygotowywanie wniosków o przeprowadzenie procedury przetargowej;
 • kompleksowe prowadzenie spraw związanych realizacją i rozliczeniami robót budowlanych realizowanych przez WBN;
 • bieżące monitorowanie kosztów rzeczywistych zlecenia i porównywanie z kosztami planowanymi;
 • analiza dokumentacji budowy;
 • analiza i weryfikacja dokumentacji powykonawczej i odbiorowej;
 • bieżące monitorowanie postępów robót i sporządzanie raportów okresowych;
 • kontrola prawidłowości obiegu dokumentów;
 • opracowywanie sprawozdań i informacji dotyczących stanu realizacji inwestycji;
 • organizowanie i koordynowanie spraw związanych z budową, przebudową oraz remontem dróg i chodników, dla których ZDW jest zarządcą.
 

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Umowa o Pracę. Pierwsza umowa zawierana jest na czas określony.
Praca w zespole.
Budynek nie posiada windy i podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
 

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi poniżej 6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. CV – Curricum Vitae – opatrzone podpisanym oświadczeniem kandydata: „Na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016) r. oraz  ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j.Dz. U. z 2022 r., poz. 530) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych,  również  w dokumentach wykraczających poza zakres ogłoszenia, w celu udziału w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w tej jednostce”.
 2. podpisane oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 1. podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 1. kopie dyplomów, świadectw dokumentujących wykształcenie,
 2. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),
 3. oświadczenie o posiadaniu  prawa jazdy – (jeżeli kandydat  posiada)
 4. oświadczenie kandydata o następującej treści: „oświadczam, że nie byłem/byłam skazany/a za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe” (w przypadku wyboru, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego),
 5. kopie innych zaświadczeń dokumentujących posiadane umiejętności, znajomość języków obcych, ukończone kursy specjalistyczne, studia podyplomowe.
 6. Kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 października 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j.Dz.U. z 2022 r., poz.530) są zobowiązani do złożenia wraz z dokumentami aplikacyjnymi kopii dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2024-03-11 10:00:00
b. Sposób:
Własnoręcznie podpisane oświadczenia wraz z kompletem dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem : „Referent w Wydziale Budowy i Nadzoru” i numerem ogłoszenia należy składać osobiście w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze al. Niepodległości 32  65-42 Zielona Góra pok. nr 13 (obecnie skrzynka przed wejściem do budynku)  lub drogą pocztową. Liczy się data wpływu dokumentów do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze. 
c. Miejsce:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
al. Niepodległości 32
65-042 Zielona Góra

VII. Informacje dodatkowe:

OFERUJEMY:
- stabilną pracę w jednostce administracji samorządowej,
- dodatek za wieloletnia pracę w wysokości od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego, w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
- trzynaste wynagrodzenie,
- pakiet socjalny.
Aplikacje, które wpłyną do Zarządu Dróg Wojewódzkich niekompletne, niepodpisane lub po określonym wyżej terminie, nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na Tablicy Informacyjnej w siedzibie Zarządu przy Al. Niepodległości 32 w Zielonej Górze oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.zdw.zgora.pl. Zakwalifikowani kandydaci zostaną poinformowani o terminie dalszego postępowania konkursowego. Dodatkowych informacji dotyczących zatrudnienia można uzyskać pod numerem telefonów 68 328 03 16, 68 328 03 26
 
 

VIII. Informacje o administrowaniu danymi osobowymi:

Na podstawie  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO, informuję:
1.Administratorem Pana / Pani danych osobowych jest Zarząd Dróg Wojewódzkich z siedzibą  w Zielonej Górze  al. Niepodległości 32, 65-042 Zielona Góra.
2.Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Dane kontaktowe zostały udostępnione na stronie internetowej oraz w siedzibie ZDW.
3.Pana / Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 pkt 1 ust. a RODO w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze.
4. Odbiorcami Pana / Pani danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru danych,  uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
6. Na podstawie i z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z art. 15-22 RODO ma Pan / Pani:
 1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
 2. prawo do żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 3. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 4. prawo do usunięcia swoich danych osobowych,
 5.  prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 6.   w przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody,
 7. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
7. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie ujętym przepisami prawa, w pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie skutkowało odmową realizacji usług.
8. Dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-02-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Kempa
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-02-29 11:47:58
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Danuta Kempa
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-02-29 12:28:05
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Danuta Kempa
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-03-19 09:53:22
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
396 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony