ˆ

Ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie o przetargu

                                         Zielona Góra 16.05.2022 r.  
ZDW-ZG-WZA-217-2/2022
 
                                                                     OGŁOSZENIE O PRZETARGU
 
ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH  
        w ZIELONEJ GÓRZE,
ul. AL. NIEPODLEGŁOŚCI 32
 
                                                              O G Ł A S Z A 
                                                           PRZETARG PISEMNY OFERTOWY NA:
 
                                                            Sprzedaż pojazdu mechanicznego
 
                                             1) samochód osobowy marki Opel Astra Classic II 1,6 nr rej. FZ43282
 
Podstawą prowadzenia przetargu jest Regulamin przetargu.
Przedmiotem przetargu jest wycofany z eksploatacji samochód osobowy:
1. Samochód osobowy Opel Astra Classic II 1,6 nr rej. FZ43282, rok produkcji 2005 Ustalona cena wywoławcza – 1 025,00 zł brutto,  słownie: jeden tysiąc dwadzieścia pięć złotych brutto
 
Należy zaoferować kwotę równą bądź wyższą od ceny wywoławczej pod rygorem odrzucenia oferty.
1. Udział w przetargu wymaga wpłacenia wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej brutto na konto bankowe nr 77 1090 1535 0000 0001 4912 9741. Pojazd  FZ43282 – 102,50(słownie złotych: sto dwa 50/100)
zgodnie z Regulaminem przetargu wadium musi być zaksięgowane na koncie Sprzedającego najpóźniej w dniu 31.05.2022 r.
Na poleceniu przelewu musi być adnotacja „Wadium w postępowaniu nr ZDW-ZG-WZA-217-2/2022 na Sprzedaż pojazdu mechanicznego. Dotyczy pojazdu nr rej.  FZ43282.”
 
Szczegółowe informacje na temat mienia oferowanego w przetargu:
Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Kupującymi jest:
Urszula Machniak-Wujaszek tel. 68 328 03 40
 
Miejsca do dokonania oględzin i odbioru pojazdu: 
Rejon Dróg Wojewódzkich w Kłodawie, ul. Owocowa 2, 66-415 Kłodawa
W celu dokonania oględzin należy uprzednio skontaktować się z następującą osobą: 
Pani Joanna Marcińczyk - tel. 95 733 51 05, 95 728 98 48, 
Oględzin można dokonać od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 14:30.
 
W celu uniknięcia niedomówień, Kupujący powinien zapoznać się ze stanem technicznym pojazdu.
 
Ogłoszenie o przetargu z informacją o przetwarzaniu danych osobowych wraz Regulaminem, Formularzem ofertowym oraz projektem umowy, dostępne jest na stronie internetowej Sprzedającego tj.www.zdw.zgora.pl w zakładce „Ogłoszenia”, w siedzibie Sprzedającego tj. Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, al. Niepodległości 32, 65-042 Zielona Góra na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Sprzedającego tj. www.bip.zdw.zgora.pl w zakładce „Ogłoszenia”. Zapoznanie się z powyższymi dokumentami oraz wpłacenie wadium stanowi warunek udziału w przetargu. 
 
 
1. Oferta powinna zawierać: wypełniony formularz ofertowy.
 
Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć do dnia 31.05.2022 r. w Sekretariacie w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, al. Niepodległości 32, 65-042 Zielona Góra oznaczonej napisem: „Postępowanie nr ZDW-ZG-WZA-217-2/2022 na Sprzedaż pojazdu mechanicznego. Dotyczy pojazdu nr rej. FZ43282. Nie otwierać przed 01.06.2022 r. godz. 8.00.”
 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.06.2022 r. o godz. 8.00 w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, al. Niepodległości 32, 65-042 Zielona Góra.
Termin związania ofertą wynosi 21 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
Sprzedający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
 
 
Podpisano
 
                                                                                                                     Dyrektor
 
       Paweł Tonder
 
 
 
 
   
 
Klauzula informacyjna
Na podstawie  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO, informuję:
 1. Administratorem Pana / Pani danych osobowych jest Zarząd Dróg Wojewódzkich z siedzibą                     w Zielonej Górze  al. Niepodległości 32, 65-042 Zielona Góra
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Dane kontaktowe zostały udostępnione na stronie internetowej oraz w siedzibie ZDW.
 3. Pana / Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 pkt 1c RODO w celu związanym z przeprowadzeniem prowadzenia przetargu pisemnego ofertowego na „Sprzedaż pojazdu mechanicznego”, nr sprawy ZDW-ZG-WZA-217-2/2022.
 4. Odbiorcami Pana / Pani danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru danych,                           w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
 6. Na podstawie i z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z art. 15-22 RODO ma Pan / Pani:
  1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
  2. prawo do żądania sprostowania swoich danych osobowych*,
  3. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  4. prawo do usunięcia swoich danych osobowych,
  5. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
  6. w przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody,
  7. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
 7. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie ujętym przepisami prawa, w pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie skutkowało odmową realizacji usług.
 8. Dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
 9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 
*skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-05-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Polewka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-05-18 12:13:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Henryk Waliszewski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-05-18 12:23:52
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Henryk Waliszewski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-05-18 12:23:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
46 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o unieważnieniu czwartego przetargu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zielona Góra, 26.04.2022 r.
ZDW-ZG-WZA-217-1/2022
 
 
 
                       INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU CZWARTEGO PRZETARGU 
 
 
Dotyczy: Przetarg pisemny ofertowy na Sprzedaż pojazdów mechanicznych
 
1)  samochód osobowy marki Opel Astra Classic II 1,6 nr rej. FZ43282
 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze informuje, że do wyznaczonego terminu wpłacono wadium, natomiast oferta od kupującego który wpłacił wadium wpłynęła do ZDW po wyznaczonym terminie, w związku z powyższym przetarg podlega unieważnieniu.
 
Z uwagi na powyższe przetarg pisemny ofertowy na zbycie pojazdu mechanicznego zostanie powtórzony z zachowaniem ceny wywoławczej 1 025,00 zł brutto. 
 
 
 
 
                                                                                                              Podpisano
 
                                                                                                             DYREKTOR
 
                                                                                                            Paweł Tonder

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-04-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Skalmierska Aneta
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-04-27 11:12:43
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Henryk Waliszewski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-04-27 11:12:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Henryk Waliszewski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-04-27 11:12:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
357 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »