ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarząd Dróg Wojewódzkich
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: ZDW-ZG-K-1010-20/19Drukuj informację Ogłoszenie numer: ZDW-ZG-K-1010-20/19

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Inspektor Nadzoru (branża drogowa)

Miejsce pracy: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Wydział Budowy i Nadzoru

Data udostępnienia: 2019-08-01

Ogłoszono dnia: 2019-08-01 przez

Termin składania dokumentów: 2019-08-29 15:00:00

Nr ogłoszenia: ZDW-ZG-K-1010-20/19

Zlecający: Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie wyższe o specjalności budowa dróg lub ogólnobudowlanej, ewentualnie średnie    techniczne drogowe,
 • uprawnienia budowlane w zakresie wykonawstwa i nadzoru robót drogowych lub bez ograniczeń,
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera oraz oprogramowania Word, Excel,
 • umiejętność czytania dokumentacji budowlanej,
 • umiejętność przedmiarowania i kosztorysowania robót budowlanych,
 • znajomość przepisów: Prawo budowlane, Ustawa o drogach publicznych, Prawo zamówień publicznych, rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonania pracy na określonym stanowisku,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • posiadanie nieposzlakowanej opinii,
 • staż pracy min. 3 lata,
 • prawo jazdy kat. B.
b. Wymagania dodatkowe:
 • mile widziane doświadczenie w pracy w administracji samorządowej lub publicznej,
 • umiejętność kosztorysowania w programie NORMA,
 • umiejętność sporządzania Szczegółowych Specyfikacji Technicznych  Wykonania i Odbioru Robót.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • prowadzenie spraw związanych z pełnieniem przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze funkcji inwestora.
 • organizowanie i koordynowanie spraw związanych z budową, przebudową oraz remontem dróg i chodników, dla których ZDW jest zarządcą.
 • pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zleconymi robotami zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  a w tym:
 • nadzorowanie robót w zakresie zgodności wykonania z dokumentacją projektowo-kosztorysową,
 • uczestniczenie w protokolarnym przekazywaniu terenu budowy wykonawcom,
 • kontrola rzeczowa wykonywanych robót,
 • kontrola jakościowa wykonywanych robót, a także sprawdzanie czy wykonawca posiada odpowiednie dokumenty (atesty, świadectwa jakości, itp.) dotyczące dostarczonych elementów i wyrobów,
 • kontrola wymogów bhp i ppoż. oraz bezpieczeństwa ogólnego na placach budów,
 • przeciwdziałanie zagrożeniom i katastrofom budowlanym konstrukcji lub ich elementów,
 • odbieranie robót, uczestniczenie w odbiorach robót częściowych oraz końcowych,
 • uzgadnianie pod względem merytorycznym płatności dla wykonawców zadań,
 • organizowanie narad budowy,
 • dokonywanie ostatecznego rozliczenia zadania,
 • udział w przeglądach gwarancyjnych i pogwarancyjnych;
 • reprezentowanie wobec wykonawcy na placu budowy interesów inwestora w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego lub remontowego.
 • nadzorowanie procesu realizacji inwestycji oraz kontrola prawidłowości obiegu dokumentów.
 • sporządzanie przedmiaru robót i kosztorysów inwestorskich.
 • sprawdzanie zgodności wykonywanych robót z Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 • sprawdzanie, opiniowanie i przygotowywanie dokumentacji do zatwierdzenia z określeniem w szczególności technologii robót, specyfikacji technicznych, sprawdzeń kosztorysów, zakresu robót itp.
 • opracowywanie sprawozdań i informacji dotyczących stanu realizacji zadań Wydziału.
 • przestrzeganie obowiązujących terminów rozliczenia końcowego zadania.
 • udział w przygotowaniu wniosków o przeprowadzenie procedury przetargowej na realizację inwestycji w ramach budowy, przebudowy dróg oraz obiektów inżynierskich;
 • współpraca z organami Nadzoru Budowlanego i Administracji Budowlanej;
 • poszukiwanie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych oraz inicjonowanie ich wdrożenia;
 • uczestniczenie w badaniach i próbach technologicznych nowych technologii i produktów;
 • uczestniczenie w przygotowaniu przetargu na obsługę laboratoryjną
 • przekazywanie Rejonom Dróg danych do aktualizacji ewidencji w związku z realizowanymi zadaniami;
 • zbieranie informacji na temat kształtowania się kosztów nowych technologii robót i wprowadzanych nowych materiałów w drogownictwie, w wyniku zapoznawania się z asortymentami robót wykonywanych na budowach prowadzonych przez ZDW i śledzenia bieżących wydawnictw;
 • koordynacja robót dla wszystkich branż oraz działań innych inwestorów na placu budowy;
 • sprawdzanie dokumentacji technicznej z wymaganą starannością pod kątem wyeliminowania przeszkód technologicznych w przyszłej realizacji zadania;
 • wnioskowanie o zlecenie obsługi geodezyjnej, nadzoru autorskiego prowadzonych budów;
 • zlecanie wykonania kontrolnych badan laboratoryjnych,
 • sprawdzanie jakości i ilości robót podlegających zakryciu, stosowanych materiałów oraz zgodności z warunkami umownymi, wymogami techniczno-użytkowymi, eksploatacyjnymi i innymi wytycznymi inwestora;
 • ocena i analiza postępu realizacji prowadzonych zadań i podejmowanie działań zmierzających do likwidacji rozbieżności pomiędzy stanem zaawansowania robót a przyjętym harmonogramem;
 • dyscyplinowanie wykonawcy w przypadku stwierdzenia złej jakości robót i nieterminowej realizacji prac;
 • bieżąca kontrola kosztów na prowadzonych zadaniach;
 • uczestniczenie w negocjacjach dotyczących kosztów;
 • rozwiązywanie na bieżąco zagadnień technicznych nieujętych w dokumentacji projektowej
  a możliwych do rozwiązania w ramach sprawowanego nadzoru na budowie;
 • w przypadku uzasadnionych trudności kontynuowania robót, wnioskowanie o zlecenie niezbędnych ekspertyz lub opracowań technicznych;
 • przestrzeganie obowiązujących terminów rozliczenia końcowego zadania;
 • potwierdzanie gotowości wykonanego obiektu do odbioru końcowego robót;
 • podejmowanie decyzji w granicach upoważnienia w sprawie robót dodatkowych i zamiennych oraz sporządzenie z niezbędnym wyprzedzeniem protokołów konieczności i negocjacji;
 • analiza i weryfikacja kosztów robót dodatkowych i zamiennych;
 • udział w przygotowaniu wniosków o przeprowadzenie procedury przetargowej na realizację inwestycji w ramach budowy, przebudowy dróg oraz obiektów inżynierskich;
 • dokonywanie wpisów do dziennika budowy zawierających uwagi pokontrolne; w przypadku stwierdzenia złej jakości robót i nieterminowej realizacji prac - dyscyplinowanie wykonawcy;
 • opracowywanie sprawozdań i informacji dotyczących stanu realizacji prowadzonych zadań;
 • udział w komisji odbioru wykonanych robót, w okresie trwania gwarancji, rękojmi oraz odbiorów pogwarancyjnych z udziałem przedstawicieli właściwego Rejonu Dróg oraz Sekcji Realizacji Inwestycji;
 • sporządzanie przedmiarów, kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznych wykonania
  i odbioru robót budowlanych.
 

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Umowa o pracę. Pierwsza umowa  zawierana jest na czas określony. Praca w zespole, wymagająca wyjazdów w teren na obszarze działania Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze. Budynek nie posiada windy i podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
 

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

ponżej 6%

V. Wymagane dokumenty:

 
 1. CV – Curricum Vitae – opatrzone podpisanym oświadczeniem kandydata: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz  ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 j.t.)”,
 2. podpisane oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 3. podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 4. kopie dyplomu, świadectwa dokumentującego wykształcenie,
 5. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),
 6. Kserokopia prawa jazdy,
 7. oświadczenie kandydata o następującej treści: „oświadczam, że nie byłem/byłam skazany/a za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe” (w przypadku wyboru, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego),
 8. kopie innych zaświadczeń dokumentujących posiadane umiejętności, znajomość języków obcych, ukończone kursy specjalistyczne, studia podyplomowe.
 9. Kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 października 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r., poz.1282) są zobowiązani do złożenia wraz z dokumentami aplikacyjnymi kopii dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.
 

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2019-08-29 15:00:00
b. Sposób:
Własnoręcznie podpisane oświadczenia wraz z kompletem dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem : „Inspektor Nadzoru” i numerem ogłoszenia, należy składać osobiście w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze al. Niepodległości 32  65-42 Zielona Góra pok. nr 13 lub drogą pocztową. Liczy się data wpływu dokumentów do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze.
 
c. Miejsce:
Zarząd Dróg Wojewódzkich
Al. Niepodległości 32
65-042 Zielona Gora

VII. Informacje dodatkowe:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, z siedzibą w Zielonej Górze 65-042, al. Niepodległości 32a, posiadającym numer REGON 006092820 oraz numer NIP 9730590332.
 2.  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Dane kontaktowe zostały udostępnione na stronie internetowej oraz w siedzibie ZDW.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko w ZDW w Zielonej Górze.
 4. Dane osobowe:- w przypadku zatrudnienia wybranego kandydata dokumenty aplikacyjne zostają dołączone do akt osobowych;- będą przechowywane nie dłużej niż to wynika z przepisów archiwizacji i procedur wewnętrznych;- w przypadku osób niezakwalifikowanych będą przetwarzane nie dłużej niż czas trwania procesu rekrutacyjnego;- nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i profilowane, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 6. Dane pozyskiwane są od osoby, której dotyczą.
 7. Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem – przetwarzaniu danych osobowych, mają Państwo prawo wniesienia z tego tytułu skargi do organu nadzorczego w sprawach ochrony danych osobowych.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w której będzie Pani/Pan brał udział. Niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacji.
 
Aplikacje, które wpłyną do Zarządu Dróg Wojewódzkich niekompletne, niepodpisane lub po określonym wyżej terminie, nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na Tablicy Informacyjnej w siedzibie Zarządu przy Al. Niepodległości 32 w Zielonej Górze oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.zdw.zgora.pl. Zakwalifikowani kandydaci zostaną poinformowani o terminie dalszego postępowania konkursowego. Dodatkowych informacji dotyczących zatrudnienia można uzyskać pod numerem telefonu 68 328 03 16.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-07-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Kempa
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-07-30 14:40:57
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Danuta Kempa
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-08-01 07:57:38
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Danuta Kempa
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-09-16 13:34:20
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
485 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony