Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarząd Dróg Wojewódzkich
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Inspektor Nadzoru

Miejsce pracy: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Wydział Budowy i Nadzoru

Data udostępnienia: 2024-06-21

Ogłoszono dnia: 2024-06-21

Termin składania dokumentów: 2024-07-12 15:00:00

Nr ogłoszenia: WAK.2000.33.2024

Zlecający: Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 • posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwa skarbowe;
 • wykształcenie wyższe o specjalności budowa dróg lub ogólnobudowlanej, ewentualnie średnie techniczne drogowe,
 • uprawnienia budowlane w zakresie wykonawstwa i nadzoru robót drogowych lub bez ograniczeń,
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office;
 • umiejętność czytania dokumentacji budowlanej,
 • umiejętność przedmiarowania i kosztorysowania robót budowlanych,
 • znajomość przepisów: Prawo budowlane, Ustawa o drogach publicznych, Prawo zamówień publicznych, rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych,
 • staż pracy min. 5 lat,
 • prawo jazdy kat. B.
b. Wymagania dodatkowe:
 • doświadczenie w pracy w administracji samorządowej lub publicznej,
 • umiejętność obsługi programu do kosztorysowania (np. NORMA, ZUZIA itp.),
 • umiejętność obsługi programów typu CAD,
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność;
 • umiejętność analitycznego myślenia;
 • odporność na stres;
 • zdolność szybkiego przyswajania nowych zagadnień;

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • prowadzenie spraw związanych z pełnieniem przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze funkcji inwestora.
 • organizowanie i koordynowanie spraw związanych z budową, przebudową oraz remontem dróg i chodników, dla których ZDW jest zarządcą.
 • nadzorowanie procesu realizacji inwestycji oraz kontrola prawidłowości obiegu dokumentów.
 • sporządzanie przedmiaru robót i kosztorysów inwestorskich.
 • sprawdzanie zgodności wykonywanych robót z Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.
 • sprawdzanie, opiniowanie i przygotowywanie dokumentacji do zatwierdzenia z określeniem w szczególności technologii robót, specyfikacji technicznych, sprawdzeń kosztorysów, zakresu robót itp.
 • opracowywanie sprawozdań i informacji dotyczących stanu realizacji zadań Wydziału.
 • opracowywanie operatywnych planów realizacji zadań ujętych w planie rocznym, w tym harmonogramów realizacji poszczególnych zadań.
 • wnioskowanie o zabezpieczenie określonych środków w planie ZDW na realizację kontynuowanych zadań.
 • przestrzeganie obowiązujących terminów rozliczenia końcowego zadania.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Umowa o pracę. Pierwsza umowa zawierana jest na czas określony. Praca w zespole, wymagająca wyjazdów w teren na obszarze działania Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze. Budynek nie posiada windy ani podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
 

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi poniżej 6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. CV – Curricum Vitae – opatrzone podpisanym oświadczeniem kandydata: „Na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016) r. oraz  ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j.Dz. U. z 2022 r., poz. 530) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych,  również  w dokumentach wykraczających poza zakres ogłoszenia, w celu udziału w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w tej jednostce”.
 2. podpisane oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 3. podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 4. kopie dyplomów, świadectw dokumentujących wykształcenie,
 5. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),
 6. oświadczenie kandydata o następującej treści: „oświadczam, że nie byłem/byłam skazany/a za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe” (w przypadku wyboru, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego),
 7. kopie innych zaświadczeń dokumentujących posiadane umiejętności, znajomość języków obcych, ukończone kursy specjalistyczne, studia podyplomowe,
 8. oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy.
 9. Kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 października 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j.  Dz.U. z 2022 r., poz.530) są zobowiązani do złożenia wraz z dokumentami aplikacyjnymi kopii dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2024-07-12 15:00:00
b. Sposób:
Własnoręcznie podpisane oświadczenia wraz z kompletem dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem : „Inspektor Nadzoru w Wydziale Budowy i Nadzoru” i numerem ogłoszenia należy składać osobiście w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze al. Niepodległości 32  65 042 Zielona Góra pok. nr 7 (kancelaria podawcza) lub drogą pocztową. Liczy się data wpływu dokumentów do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze.
c. Miejsce:
Zarząd Dróg Wojewódzkich
al. Niepodległości 32
65-042 Zielona Góra

VII. Informacje dodatkowe:

OFERUJEMY:
- stabilną pracę w jednostce administracji samorządowej,
- dodatek za wieloletnia pracę w wysokości od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego, w    zależności od udokumentowanego stażu pracy,
- trzynaste wynagrodzenie,
- pakiet socjalny.
 
Aplikacje, które wpłyną do Zarządu Dróg Wojewódzkich niekompletne, niepodpisane lub po określonym wyżej terminie, nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na Tablicy Informacyjnej w siedzibie Zarządu przy al. Niepodległości 32 w Zielonej Górze oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.zdw.zgora.pl. Zakwalifikowani kandydaci zostaną poinformowani o terminie dalszego postępowania konkursowego. Dodatkowych informacji dotyczących zatrudnienia można uzyskać pod numerem telefonów 68 328 03 16.

VIII. Informacje o administrowaniu danymi osobowymi:

Na podstawie  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO, informuję:
 1. Administratorem Pana / Pani danych osobowych jest Zarząd Dróg Wojewódzkich z siedzibą    w Zielonej Górze  al. Niepodległości 32, 65-042 Zielona Góra.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Dane kontaktowe zostały udostępnione na stronie internetowej oraz w siedzibie ZDW.
 3. Pana / Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 pkt 1 ust. a RODO w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze.
 4. Odbiorcami Pana / Pani danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru danych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
 6. Na podstawie i z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z art. 15-22 RODO ma Pan / Pani:
  1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
  2. prawo do żądania sprostowania swoich danych osobowych,
  3. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  4. prawo do usunięcia swoich danych osobowych,
  5.  prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
  6.   w przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody,
  7. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie ujętym przepisami prawa, w pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie skutkowało odmową realizacji usług.
 8. Dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
 9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 
 
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-06-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Kempa
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-06-21 10:11:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Danuta Kempa
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-06-21 15:15:11
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Danuta Kempa
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-06-21 15:15:11
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
152 raz(y)