ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: ZDW-ZG-K-1010-19/21Drukuj informację Ogłoszenie numer: ZDW-ZG-K-1010-19/21

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: specjalista

Miejsce pracy: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Rejon Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Data udostępnienia: 2021-02-23

Ogłoszono dnia: 2021-02-23 przez Danuta Kempa

Termin składania dokumentów: 2021-03-05 15:00:00

Nr ogłoszenia: ZDW-ZG-K-1010-19/21

Zlecający: Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
1. Wykształcenie wyższe techniczne o specjalności budowlanej lub pokrewne, ewentualnie średnie    
    techniczne drogowe,
2. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera oraz oprogramowania Word, Excel,
3. Umiejętność czytania dokumentacji budowlanej,
4. Umiejętność przedmiarowania, kosztorysowania robót budowlanych, sporządzania szczegółowych
    specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,
5. Znajomość przepisów: Prawo Budowlane, Ustawa o drogach publicznych, Prawo zamówień
    publicznych, rozporządzenie ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
    w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowania,
6 . Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,
7.  Posiadanie obywatelstwa polskiego,
8.  Posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonania pracy na określonym stanowisku,
9. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie  z pełni praw publicznych,
10. Posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,
11. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
12. Posiadanie nieposzlakowanej opinii,
13. Prawo jazdy kat. B,
14. Dyspozycyjność.
b. Wymagania dodatkowe:
Mile widziane doświadczenie w pracy w administracji samorządowej lub publicznej.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Organizowanie i koordynowanie spraw związanych z budową, przebudową oraz remontem dróg
    i chodników, dla których ZDW jest zarządcą,
2. Sporządzanie przedmiaru robót, kosztorysów inwestorskich oraz szczegółowych specyfikacji    
    technicznych wykonania i odbioru robót,
3. Sprawdzanie zgodności wykonywanych robót z Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
4. Uczestniczenie w negocjacjach dotyczących kosztów,
5. Opracowywanie sprawozdań i informacji dotyczących stanu realizacji zadań Rejonu,
6. Opracowywanie operatywnych planów realizacji zadań ujętych w planie rocznym,
     w tym harmonogramów realizacji poszczególnych zadań,
7.  Przestrzeganie obowiązujących terminów rozliczenia końcowego zadania,
8. Prowadzenie pojazdów służbowych,
9. Dyżury zimowe,
10. Współpraca z organami Nadzoru Budowlanego i Administracji Budowlanej,
11. Poszukiwanie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych oraz inicjowanie ich wdrożenia.
 
 

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Umowa o Pracę. Pierwsza umowa zawierana jest na czas określony.
Praca w zespole, wymagająca wyjazdów w teren na obszarze działania Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi poniżej 6%

V. Wymagane dokumenty:

  1. CV – Curricum Vitae – opatrzone podpisanym oświadczeniem kandydata: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz  ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019, poz. 1282)”,
  2. podpisane oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
  3. podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
  4. kopie dyplomów i świadectw dokumentujących wykształcenie,
  5. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),
  6. kserokopia prawa jazdy,
  7. oświadczenie kandydata o następującej treści: „oświadczam, że nie byłem/byłam skazany/a za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe” (w przypadku wyboru, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego),
  8. kopie innych zaświadczeń dokumentujących posiadane umiejętności, znajomość języków obcych, ukończone kursy specjalistyczne, studia podyplomowe.
  9. Kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 października 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r., poz.1282) są zobowiązani do złożenia wraz z dokumentami aplikacyjnymi kopii dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2021-03-05 15:00:00
b. Sposób:
Własnoręcznie podpisane oświadczenia wraz z kompletem dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem : „Specjalista w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze” i numerem ogłoszenia należy składać osobiście w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze al. Niepodległości 32  65-42 Zielona Góra pok. nr 13 lub drogą pocztową. Liczy się data wpływu dokumentów do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze. 
 

VII. Informacje dodatkowe:

Zarząd Dróg Wojewódzkich
Al. Niepodległości 32
65-042 Zielona Góra

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-02-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Kempa
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-02-22 14:47:44
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Danuta Kempa
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-02-23 11:02:08
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Danuta Kempa
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-03-16 08:25:13
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
273 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony