ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: ZDW-ZG-K-1010-18/21Drukuj informację Ogłoszenie numer: ZDW-ZG-K-1010-18/21

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Kierownik Obwodu Drogowego w Sławie

Miejsce pracy: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Obwód Drogowy w Sławie

Data udostępnienia: 2021-02-19

Ogłoszono dnia: 2021-02-19

Termin składania dokumentów: 2021-03-08 15:00:00

Nr ogłoszenia: ZDW-ZG-K-1010-18/21

Zlecający: Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
1. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
2. Posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym stanowisku.
3. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
4. Niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.
5.Wykształcenie wyższe
6. 3 letni staż pracy lub wykonywanie przez co najmniej 3 lat działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku.
7. Znajomość przepisów: Prawo budowlane, Ustawa o drogach publicznych, Ustawa Prawo o ruchu drogowym, Rozporządzenie MT i GM w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.
8. Dobra znajomość obsługi komputera oraz oprogramowania Word, Excel.
9. Prawo jazdy kat. B.
10. Dyspozycyjność.
b. Wymagania dodatkowe:
Mile widziane:
- wykształcenie wyższe – techniczne, kierunek:  budownictwo ogólne lub pokrewne o specjalności budowa dróg.
- uprawnienia budowlane,
- doświadczenie w pracy w administracji samorządowej lub publicznej,
- doświadczenie w kierowaniu zespołem pracowników.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Nadzór i kontrola prac związanych z letnim i zimowym utrzymaniem dróg prowadzonych na terenie obwodu drogowego.
 2. Wskazywanie Rejonowi dróg  odcinków dróg, które należy ująć w planach remontów i przebudów.
 3. Określanie potrzeb oraz sporządzanie planów w zakresie utrzymania dróg i obiektów mostowych.
 4. Nadzór i koordynacja nad robotami prowadzonymi przez brygadę interwencyjno-patrolową obwodu drogowego.
 5. Odpowiedzialność za realizację planowanych zadań, bieżący stan dróg, oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu.
 6. Odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w obwodzie drogowym.
 7. Prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników: prowadzonych dyżurów, zastępstw, dokonywanych objazdów dróg.
 8. Udział w odbiorach końcowych budów, przebudów, remontów dróg i obiektów mostowych oraz prac utrzymaniowych.
 9. Opiniowanie lokalizacji obiektów budowlanych oraz tablic reklamowych umieszczanych w pasie drogowym.
 10. Nadzór nad prawidłowością dokonywanych pomiarów ruchu.
 11. Przekazywanie oraz odbiory pasa drogowego, kontrolowanie przestrzegania przez zajmujących drogę lub pas drogowy przepisów drogowych i porządkowych.
 12. Uczestniczenie w pracach związanych z uzgadnianiem dokumentacji niezbędnych do przeprowadzenia remontów, modernizacji i innych inwestycji drogowych.
 13. Nadzór i kontrola funkcjonowania przeprawy promowej.
 14. Prowadzenie dzienników wykonywanych robót i kontroli stanu drogi.
 15. Współpraca z Policją w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zgłaszanie kradzieży, uszkodzeń i dewastacji elementów drogowych znajdujących się w obrębie pasa drogowego.
 16. Obsługa i utrzymanie powierzonego majątku, sprzętu technicznego, środków transportu, maszyn drogowych i środków łączności.
 17. Udzielanie odpowiedzi na pisma i przekazywanie ich do RDW.
 18. Podejmowanie działań na rzecz ochrony dróg i obiektów mostowych.
 19. Inicjowanie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 20. Dokonywanie objazdów dróg oraz przegląd obiektów inżynierskich w celu oceny ich stanu technicznego.
 21. Wykonywanie prac awaryjnych na drogach i obiektach inżynieryjnych, usuwających zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu, doraźne naprawy oraz roboty utrzymaniowe.
 22. Nadzór na utrzymaniem w odpowiednim stanie technicznym oznakowania, urządzeń bezpieczeństwa drogowego, sygnalizacji świetlnej, zieleni przydrożnej.
 23. Kontrola legalności umieszczania obiektów obcych w obrębie pasa drogowego.
 24. Uczestnictwo w rozgraniczaniu i wznowieniu granic nieruchomości położonych w pasie dróg.
 25. Udział w pracach uzgadniania dokumentacji.
 26. Reprezentowanie Zarządu Dróg Wojewódzkich i udział w czynnościach kontrolnych.
 27. Prowadzenie pojazdów służbowych.
 28. Nocne objazdy dróg.
 29. Dyżury zimowe, praca w nadgodzinach.
 30. Realizacja wszelkich innych poleceń wydanych przez Kierownika RDW oraz Dyrekcję ZDW.
 

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Umowa o Pracę. Pierwsza umowa zawierana jest na czas określony.
Praca w zespole, wymagająca wyjazdów w teren na obszarze działania Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi poniżej 6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. CV – Curricum Vitae – opatrzone podpisanym oświadczeniem kandydata: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz  ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282)”,
 2. podpisane oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 3. podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 4. kopie dyplomów, świadectw dokumentujących wykształcenie,
 5. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),
 6. Kserokopia prawa jazdy,
 7. oświadczenie kandydata o następującej treści: „oświadczam, że nie byłem/byłam skazany/a za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe” (w przypadku wyboru, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego),
 8. kopie innych zaświadczeń dokumentujących posiadane umiejętności, znajomość języków obcych, ukończone kursy specjalistyczne, studia podyplomowe.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2021-03-08 15:00:00
b. Sposób:
Własnoręcznie podpisane oświadczenia wraz z kompletem dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem : „Kierownik Obwodu Drogowego w Sławie” i numerem ogłoszenia, należy składać osobiście w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze al. Niepodległości 32  65-42 Zielona Góra pok. nr 13 lub drogą pocztową. Liczy się data wpływu dokumentów do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze.
c. Miejsce:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
Al. Niepodległości 32
65-042 Zielona Góra

VII. Informacje dodatkowe:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, z siedzibą w Zielonej Górze 65-042, al. Niepodległości 32a, posiadającym numer REGON 006092820 oraz numer NIP 9730010122.
 2.  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Dane kontaktowe zostały udostępnione na stronie internetowej oraz w siedzibie ZDW.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko w ZDW w Zielonej Górze.
 4. Dane osobowe:- w przypadku zatrudnienia wybranego kandydata dokumenty aplikacyjne zostają dołączone do akt osobowych; - będą przechowywane nie dłużej niż to wynika z przepisów archiwizacji i procedur wewnętrznych;- w przypadku osób niezakwalifikowanych będą przetwarzane nie dłużej niż czas trwania procesu rekrutacyjnego; - nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i profilowane, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 6. Dane pozyskiwane są od osoby, której dotyczą.
 7. Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem – przetwarzaniu danych osobowych, mają Państwo prawo wniesienia z tego tytułu skargi do organu nadzorczego w sprawach ochrony danych osobowych.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w której będzie Pani/Pan brał udział. Niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacji.
Aplikacje, które wpłyną do Zarządu Dróg Wojewódzkich niekompletne, niepodpisane lub po określonym wyżej terminie, nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na Tablicy Informacyjnej w siedzibie Zarządu przy Al. Niepodległości 32 w Zielonej Górze oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.zdw.zgora.pl. Zakwalifikowani kandydaci zostaną poinformowani o terminie dalszego postępowania konkursowego. Dodatkowych informacji dotyczących zatrudnienia można uzyskać pod numerem telefonów 68 328 03 16, 663 550 303.
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-02-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Kempa
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-02-19 09:15:07
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Danuta Kempa
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-02-19 12:54:15
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Danuta Kempa
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-03-18 13:00:08
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
407 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony