ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: ZDW-ZG-K-1010-32/20Drukuj informację Ogłoszenie numer: ZDW-ZG-K-1010-32/20

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: specjalista

Miejsce pracy: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Wydział Zarządzania Drogami

Data udostępnienia: 2020-10-15

Ogłoszono dnia: 2020-10-15

Termin składania dokumentów: 2020-11-06 15:00:00

Nr ogłoszenia: ZDW-ZG-K-1010-32/20

Zlecający: Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. posiadanie obywatelstwa polskiego;
 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwa skarbowe;
 4. wykształcenie wyższe
 5. staż pracy: minimum 3 lata
 6. znajomość przepisów: prawo budowlane, ustawa o drogach publicznych, rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, ustawy o pracownikach samorządowych
 7. dobra znajomość obsługi komputera oraz oprogramowania Microsoft Office;
 8. prawo jazdy kat. B.
 
b. Wymagania dodatkowe:
 1. wykształcenie wyższe techniczne, mile widziane o specjalności: budowlanej lub pokrewne, ewentualnie średnie techniczne,
 2. doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej lub publicznej: minimum 1 rok
 3. komunikatywność,
 4. umiejętność podejmowania decyzji,
 5. umiejętność organizacji pracy własnej,
 6. umiejętność działania w sytuacjach stresowych

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. wydawanie zezwoleń na lokalizację zjazdów z określeniem jego szczegółowej lokalizacji
  i parametrów technicznych;
 2. wydawanie zezwoleń na przebudowę zjazdów z określeniem jego parametrów technicznych;
 3. uzgadnianie projektów budowlanych dotyczących budowy lub przebudowy zjazdów,
 4. wydawanie zezwoleń na lokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;
 5. wydawanie zgody na umieszczenie w zbliżeniu do granicy pasa drogowego obiektów budowlanych i urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
 6. wydawanie zgody na przebudowę lub remont istniejących w pasie drogowym obiektów budowlanych i urządzeń niezwiązanych z gospodarką drogową lub obsługą ruchu;
 7. wykonywanie czynności związanych z wydawaniem zezwoleń w formie decyzji administracyjnych określonych w kodeksie postępowania administracyjnego w tym:
 1. zawiadomienie o nie załatwieniu sprawy w terminie,
 2. uchylenie własnej decyzji lub jej zmiana,
 3. wzywanie do usunięcia braków w złożonym wniosku,
 4. przekazywanie spraw do organu właściwego,
 5. zawiadamianie wnoszącego podanie o konieczności wniesienia odrębnego podania do właściwego organu,
 1. prowadzenie spraw wynikających z procedur odwoławczych dla wydanych decyzji;
 2. uzgadnianie projektów budowlanych obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;
 3. uzgadnianie dokumentacji projektowych w zakresie inwestycji drogowych oraz dotyczących budowy, przebudowy, remontu: skrzyżowań dróg innej kategorii z drogami wojewódzkimi, skrzyżowań linii kolejowych z drogami wojewódzkimi, usytuowania w pasie drogowym zatok autobusowych, postojowych i parkingów, ścieżek rowerowych, chodników itp.;
 4. współpraca z organami właściwymi w sprawach zagospodarowania przestrzennego w tym opiniowania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 5. opiniowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego dotyczących lokalizacji obiektów budowlanych i urządzeń;
 6. opiniowanie projektów decyzji lokalizacji celu publicznego,
 7. współpraca w zakresie wykonywania wspólnych zadań z pracownikami pozostałych wydziałów, rejonów i obwodów poprzez przekazywanie i odbiór rzetelnych informacji, wymianę doświadczeń i wzajemną kontrolę mającą na celu zapobieganie powstaniu ewentualnych błędów;

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Umowa o pracę. Pierwsza umowa  zawierana jest na czas określony. Praca w zespole, wymagająca wyjazdów w teren na obszarze działania Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi poniżej 6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. CV – Curricum Vitae – opatrzone podpisanym oświadczeniem kandydata: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz  ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282)”,
 2. podpisane oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 3. podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 4. kopie dyplomów, świadectw dokumentujących wykształcenie,
 5. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),
 6. Kserokopia prawa jazdy,
 7. oświadczenie kandydata o następującej treści: „oświadczam, że nie byłem/byłam skazany/a za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe” (w przypadku wyboru, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego),
 8. kopie innych zaświadczeń dokumentujących posiadane umiejętności, znajomość języków obcych, ukończone kursy specjalistyczne, studia podyplomowe.
 9. Kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 października 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r., poz.1282) są zobowiązani do złożenia wraz z dokumentami aplikacyjnymi kopii dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2020-11-06 15:00:00
b. Sposób:
Własnoręcznie podpisane oświadczenia wraz z kompletem dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem : „Specjalista w Wydziale Zarządzania Drogami” i numerem ogłoszenia należy składać osobiście w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze al. Niepodległości 32  65-42 Zielona Góra pok. nr 13 lub drogą pocztową. Liczy się data wpływu dokumentów do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze.
 
c. Miejsce:
Zarząd Dróg Wojewódzkich
Al. Niepodległości 32
65-042 Zielona Góra

VII. Informacje dodatkowe:

Aplikacje, które wpłyną do Zarządu Dróg Wojewódzkich niekompletne, niepodpisane lub po określonym wyżej terminie, nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na Tablicy Informacyjnej w siedzibie Zarządu przy Al. Niepodległości 32 w Zielonej Górze oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.zdw.zgora.pl. Zakwalifikowani kandydaci zostaną poinformowani o terminie dalszego postępowania konkursowego. Dodatkowych informacji dotyczących zatrudnienia można uzyskać pod numerem telefonów  068 3280300 lub 68 328 03 27..
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-10-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Kemoa
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-10-15 14:05:40
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Danuta Kempa
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-10-15 14:16:44
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Danuta Kempa
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-12-17 15:12:16
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
961 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony