ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: ZDW-ZG-K-1010-31/20Drukuj informację Ogłoszenie numer: ZDW-ZG-K-1010-31/20

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: specjalista

Miejsce pracy: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Wydział Zarządzania Drogami

Data udostępnienia: 2020-10-14

Ogłoszono dnia: 2020-10-14 przez Danuta Kempa

Termin składania dokumentów: 2020-11-04 15:00:00

Nr ogłoszenia: ZDW-ZG-K-1010-31/20

Zlecający: Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. posiadanie obywatelstwa polskiego;
 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwa skarbowe;
 4. wykształcenie wyższe
 5. znajomość przepisów: ustawa o drogach publicznych,  prawo zamówień publicznych, ustawy o pracownikach samorządowych, rozporządzenie w sprawie trybu sporządzania informacji oraz gromadzenia i udostępniania danych o sieci dróg publicznych, obiektach mostowych, tunelach oraz promach, rozporządzenia w sprawie numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom.
 6. dobra znajomość obsługi komputera oraz oprogramowania Microsoft Office;
 7. prawo jazdy kat. B.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. wykształcenie wyższe techniczne (mile widziane o specjalności: budowlanej lub pokrewne, ewentualnie średnie techniczne) lub administracyjne,
 2. doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej lub publicznej: minimum 1 rok
 3. komunikatywność,
 4. umiejętność podejmowania decyzji,
 5. umiejętność organizacji pracy własnej,
 6. umiejętność działania w sytuacjach stresowych

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. prowadzenie ewidencji dróg oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom jak również prowadzenie spraw związanych ze zmianą kategorii dróg, przekazywaniem i przejmowaniem odcinków dróg od innych Zarządców;
 2. sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywania ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad;
 3. przekazywanie informacji odnośnie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywania innych zadań na rzecz obronności kraju;
 4. opracowywanie materiałów przetargowych i przekazywanie ich do Wydziału Zamówień i Administracji dla zamówień związanych z działalnością Sekcji,
 5. sporządzanie wniosków i przeprowadzenie procedury przetargowej o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych dla zamówień związanych z działalnością Sekcji,
 6. sporządzanie informacji i analiz o sieci dróg ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu, w tym weryfikację cech i wskazanie usterek, które wymagają prac konserwacyjnych lub naprawczych ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz gromadzenie danych w tym zakresie;
 7. zlecanie okresowych pomiarów ruchu na przejazdach kolejowych,
 8. współpraca z zarządcami linii kolejowych,
 9. planowanie i koordynowanie prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg w szczególności:
 1. przygotowywanie zarządzeń i informacji,
 2. zorganizowanie i koordynowanie prac Punktu Informacji Drogowej w okresie zimowym w tym sporządzenie harmonogramu dyżurów,
 3. współpraca z Rejonami Dróg w zakresie zimowego utrzymania dróg
 1. przyjmowanie telefonicznych zgłoszeń i interwencji w zakresie zimowego utrzymania dróg i podejmowanie w związku z tym działań,
 

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Umowa o pracę. Pierwsza umowa  zawierana jest na czas określony. Praca w zespole, wymagająca wyjazdów w teren na obszarze działania Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi poniżej 6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. CV – Curricum Vitae – opatrzone podpisanym oświadczeniem kandydata: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz  ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282)”,
 2. podpisane oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 3. podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 4. kopie dyplomów, świadectw dokumentujących wykształcenie,
 5. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),
 6. Kserokopia prawa jazdy,
 7. oświadczenie kandydata o następującej treści: „oświadczam, że nie byłem/byłam skazany/a za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe” (w przypadku wyboru, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego),
 8. kopie innych zaświadczeń dokumentujących posiadane umiejętności, znajomość języków obcych, ukończone kursy specjalistyczne, studia podyplomowe.
 9. Kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 października 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r., poz.1282) są zobowiązani do złożenia wraz z dokumentami aplikacyjnymi kopii dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2020-11-04 15:00:00
b. Sposób:
Własnoręcznie podpisane oświadczenia wraz z kompletem dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem : „Specjalista w Wydziale Zarządzania Drogami” w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze al. Niepodległości 32  65-42 Zielona Góra pok. nr 13 lub drogą pocztową. Liczy się data wpływu dokumentów do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze.
c. Miejsce:
Zarząd Dróg Wojewódzkich
Al. Niepodległości 32
65-042 Zielona Góra

VII. Informacje dodatkowe:

Aplikacje, które wpłyną do Zarządu Dróg Wojewódzkich niekompletne, niepodpisane lub po określonym wyżej terminie, nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na Tablicy Informacyjnej w siedzibie Zarządu przy Al. Niepodległości 32 w Zielonej Górze oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.zdw.zgora.pl. Zakwalifikowani kandydaci zostaną poinformowani o terminie dalszego postępowania konkursowego. Dodatkowych informacji dotyczących zatrudnienia można uzyskać pod numerem telefonów  068 3280300 lub 68 328 03 27..
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-10-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Kempa
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-10-14 11:33:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Danuta Kempa
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-10-14 12:37:40
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Danuta Kempa
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-10-14 12:37:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
288 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony