ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: ZDW-ZG-K-1010-14/20Drukuj informację Ogłoszenie numer: ZDW-ZG-K-1010-14/20

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Kierownik Obwodu Drogowego w Bobrowicach

Miejsce pracy: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Obwód Drogowy w Bobrowicach

Data udostępnienia: 2020-07-08

Ogłoszono dnia: 2020-07-08

Termin składania dokumentów: 2020-08-31 15:00:00

Nr ogłoszenia: ZDW-ZG-K-1010-14/20

Zlecający: Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 2. Posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonania pracy na określonym stanowisku;
 3. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 4. Niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwa skarbowe
 5. Wykształcenie wyższe o specjalności: budowa dróg, budownictwo ogólne lub pokrewne,
 6.  5 letni staż pracy lub wykonywanie przez co najmniej 5 lat działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku.
 7.  Znajomość przepisów: Prawo budowlane, Ustawa o drogach publicznych, Ustawa Prawo o ruchu drogowym, Rozporządzenie MT i GM w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.
 8. Dobra znajomość obsługi komputera oraz oprogramowania Word, Excel,
 9. Prawo jazdy kat. B.
b. Wymagania dodatkowe:
Mile widziane:
- uprawnienia budowlane;
- doświadczenie w pracy w administracji samorządowej lub publicznej;
- doświadczenie w kierowaniu zespołem pracowników.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Nadzór i kontrola prac związanych z letnim i zimowym utrzymaniem dróg prowadzonych na terenie obwodu drogowego,
 2. Wskazywanie Rejonowi dróg  odcinków dróg, które należy ująć w planach remontów i przebudów,
 3. Określanie potrzeb oraz sporządzanie planów w zakresie utrzymania dróg i obiektów mostowych,
 4. Nadzór i koordynacja nad robotami prowadzonymi przez brygadę interwencyjno-patrolową obwodu drogowego,
 5. Odpowiedzialność za realizację planowanych zadań, bieżący stan dróg, oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
 6. Odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w obwodzie drogowym,
 7. Prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników: prowadzonych dyżurów, zastępstw, dokonywanych objazdów dróg,
 8. Udział w odbiorach końcowych budów, przebudów, remontów dróg i obiektów mostowych oraz prac utrzymaniowych,
 9. Opiniowanie lokalizacji obiektów budowlanych oraz tablic reklamowych umieszczanych w pasie drogowym,
 10. Nadzór nad prawidłowością dokonywanych pomiarów ruchu,
 11. Przekazywanie oraz odbiory pasa drogowego, kontrolowanie przestrzegania przez zajmujących drogę lub pas Drogowy przepisów drogowych i porządkowych,
 12. Uczestniczenie w pracach związanych z uzgadnianiem dokumentacji niezbędnych do przeprowadzenia remontów, modernizacji i innych inwestycji drogowych,
 13. Nadzór i kontrola funkcjonowania przeprawy promowej,
 14. Prowadzenie dzienników wykonywanych robót i kontroli stanu drogi,
 15. Współpraca z Policją w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zgłaszanie kradzieży, uszkodzeń i dewastacji elementów drogowych znajdujących się w obrębie pasa drogowego,
 16. Obsługa i utrzymanie powierzonego majątku, sprzętu technicznego, środków transportu, maszyn drogowych i środków łączności,
 17. Udzielanie odpowiedzi na pisma i przekazywanie ich do RDW,
 18. Podejmowanie działań na rzecz ochrony dróg i obiektów mostowych,
 19. Inicjowanie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 20. Dokonywanie objazdów dróg oraz przegląd obiektów inżynierskich w celu oceny ich stanu technicznego,
 21. Wykonywanie prac awaryjnych na drogach i obiektach inżynieryjnych, usuwających zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu, doraźne naprawy oraz roboty utrzymaniowe,
 22. Nadzór na utrzymaniem w odpowiednim stanie technicznym oznakowania, urządzeń bezpieczeństwa drogowego, sygnalizacji świetlnej, zieleni przydrożnej,
 23. Kontrola legalności umieszczania obiektów obcych w obrębie pasa drogowego,
 24. Uczestnictwo w rozgraniczaniu i wznowieniu granic nieruchomości położonych w pasie dróg,
 25. Udział w pracach uzgadniania dokumentacji dla Powiatu Krośnieńskiego,
 26. Reprezentowanie Zarządu Dróg Wojewódzkich i udział w czynnościach kontrolnych,
 27. Prowadzenie pojazdu służbowego,
 28. Realizacja wszelkich innych poleceń wydanych przez Kierownika.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Umowa o Pracę. Pierwsza umowa zawierana jest na czas określony.
Praca w zespole, wymagająca wyjazdów w teren na obszarze działania Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze.
 

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi poniżej 6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. CV – Curricum Vitae – opatrzone podpisanym oświadczeniem kandydata: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz  ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282)”,
 2. podpisane oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 3. podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 4. kopie dyplomów, świadectw dokumentujących wykształcenie,
 5. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),
 6. Kserokopia prawa jazdy,
 7. oświadczenie kandydata o następującej treści: „oświadczam, że nie byłem/byłam skazany/a za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe” (w przypadku wyboru, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego),
 8. kopie innych zaświadczeń dokumentujących posiadane umiejętności, znajomość języków obcych, ukończone kursy specjalistyczne, studia podyplomowe.
 9. Kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 października 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r., poz.1282) są zobowiązani do złożenia wraz z dokumentami aplikacyjnymi kopii dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.
 

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2020-08-31 15:00:00
b. Sposób:
Własnoręcznie podpisane oświadczenia wraz z kompletem dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem : „Kierownik Obwodu Drogowego w Bobrowicach” i numerem ogłoszenia, należy składać osobiście w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze al. Niepodległości 32  65-42 Zielona Góra pok. nr 13 lub drogą pocztową. Liczy się data wpływu dokumentów do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze.
c. Miejsce:
Zarząd Dróg Wojewódzkich
Al. Niepodległości 32
65-042 Zielona Góra

VII. Informacje dodatkowe:

Aplikacje, które wpłyną do Zarządu Dróg Wojewódzkich niekompletne, niepodpisane lub po określonym wyżej terminie, nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na Tablicy Informacyjnej w siedzibie Zarządu przy Al. Niepodległości 32 w Zielonej Górze oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.zdw.zgora.pl. Zakwalifikowani kandydaci zostaną poinformowani o terminie dalszego postępowania konkursowego. Dodatkowych informacji dotyczących zatrudnienia można uzyskać pod numerem telefonów 68 328 03 00, 68 322 17 00.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-07-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Kempa
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-07-07 12:55:45
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Danuta Kempa
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-07-08 07:08:48
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Danuta Kempa
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-09-07 10:00:15
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
722 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony