ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: ZDW-ZG-K-1010-11/20Drukuj informację Ogłoszenie numer: ZDW-ZG-K-1010-11/20

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Specjalista w Wydziale Mostów

Miejsce pracy: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Wydział Mostów

Data udostępnienia: 2020-06-18

Ogłoszono dnia: 2020-06-18 przez Kempa Danuta

Termin składania dokumentów: 2020-07-10 15:00:00

Nr ogłoszenia: ZDW-ZG-K-1010-11/20

Zlecający: Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. posiadanie obywatelstwa polskiego;
 2. posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonania pracy na określonym stanowisku;
 3. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 4. niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwa skarbowe;
 5. wykształcenie wyższe o specjalności: budowlanej lub pokrewne;
 6. znajomość ustaw: o finansach publicznych, „Prawo Zamówień Publicznych”;
 7. znajomość przepisów: Prawo budowlane; ustawa o drogach publicznych, rozporządzenie ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( specustawa drogowa);
 8. dobra znajomość obsługi komputera oraz oprogramowania Microsoft Office,
 9. minimum 1 rok  stażu pracy;
 10. prawo jazdy kat. B.
b. Wymagania dodatkowe:
Mile widziane:
 1. umiejętność czytania dokumentacji budowlanej, przedmiarowania i kosztorysowania robót budowlanych;
 2. uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej mostowej lub drogowej do kierowania robotami budowlanymi lub do projektowania w ograniczonym zakresie lub bez ograniczeń (preferowane bez ograniczeń);
 3.  doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej lub publicznej,
 4.  doświadczenie zawodowe w wykonawstwie lub projektowaniu w branży mostowej lub drogowej .

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. wnioskowanie o wykonanie przeglądów stanu technicznego obiektów mostowych oraz odbiór zleconych prac;
 2. współpraca z komórką ds. Obronnych w zakresie przygotowania obiektów mostowych dla potrzeb obronnych;
 3. sporządzanie informacji, materiałów i analiz dotyczących obiektów inżynierskich;
 4. opracowywanie sprawozdań i informacji dotyczących stanu realizacji zadań na obiektach mostowych;
 5. opracowywania projektów planów rozwoju sieci drogowej w zakresie drogowych obiektów inżynierskich;
 6. opracowywania projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony drogowych obiektów inżynierskich;
 7. prowadzenia ewidencji obiektów mostowych, przepustów;
 8. opracowywania materiałów przetargowych dla zamówień związanych z działalnością Wydziału;
 

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Umowa o pracę. Pierwsza umowa zawierana jest na czas określony. Praca w zespole, wymagająca wyjazdów w teren na obszarze działania Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze. Budynek nie posiada windy i podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
 

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi poniżej 6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. CV – Curricum Vitae – opatrzone podpisanym oświadczeniem kandydata: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz  ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282)”,
 2. podpisane oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 3. podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 4. kopie dyplomów, świadectw dokumentujących wykształcenie,
 5. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),
 6. kserokopia prawa jazdy,
 7. oświadczenie kandydata o następującej treści: „oświadczam, że nie byłem/byłam skazany/a za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe” (w przypadku wyboru, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego),
 8. kopie innych zaświadczeń dokumentujących posiadane umiejętności, znajomość języków obcych, ukończone kursy specjalistyczne, studia podyplomowe.
 9. Kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 października 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r., poz.1282) są zobowiązani do złożenia wraz z dokumentami aplikacyjnymi kopii dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.
 

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2020-07-10 15:00:00
b. Sposób:
Własnoręcznie podpisane oświadczenia wraz z kompletem dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem : „Specjalista w Wydziale Mostów” i numerem ogłoszenia, należy składać osobiście w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze al. Niepodległości 32  65-42 Zielona Góra pok. nr 13 lub drogą pocztową. Liczy się data wpływu dokumentów do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze.
c. Miejsce:
Zarząd Dróg Wojewódzkich
Al. Niepodległości 32
65-042 Zielona Góra

VII. Informacje dodatkowe:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, z siedzibą w Zielonej Górze 65-042, al. Niepodległości 32a, posiadającym numer REGON 006092820 oraz numer NIP 9730590332.
 2.  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Dane kontaktowe zostały udostępnione na stronie internetowej oraz w siedzibie ZDW.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko w ZDW w Zielonej Górze.
 4. Dane osobowe:- w przypadku zatrudnienia wybranego kandydata dokumenty aplikacyjne zostają dołączone do akt osobowych; - będą przechowywane nie dłużej niż to wynika z przepisów archiwizacji i procedur wewnętrznych;- w przypadku osób niezakwalifikowanych będą przetwarzane nie dłużej niż czas trwania procesu rekrutacyjnego; - nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i profilowane, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 6. Dane pozyskiwane są od osoby, której dotyczą.
 7. Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem – przetwarzaniu danych osobowych, mają Państwo prawo wniesienia z tego tytułu skargi do organu nadzorczego w sprawach ochrony danych osobowych.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w której będzie Pani/Pan brał udział. Niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacji.
Aplikacje, które wpłyną do Zarządu Dróg Wojewódzkich niekompletne, niepodpisane lub po określonym wyżej terminie, nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na Tablicy Informacyjnej w siedzibie Zarządu przy Al. Niepodległości 32 w Zielonej Górze oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.zdw.zgora.pl. Zakwalifikowani kandydaci zostaną poinformowani o terminie dalszego postępowania konkursowego. Dodatkowych informacji dotyczących zatrudnienia można uzyskać pod numerem telefonów 68 328 03 00, 68 328 03 16.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-06-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Kempa Danuta
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-06-17 09:12:00
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Danuta Kempa
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-06-18 11:14:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Danuta Kempa
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-07-13 11:04:53
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
466 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony