ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: ZDW-ZG-K-1010-20/21Drukuj informację Ogłoszenie numer: ZDW-ZG-K-1010-20/21

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: specjalista

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Miejsce pracy: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Wydział Planowania i Funduszy Europejskich

Data udostępnienia: 2021-03-02

Ogłoszono dnia: 2021-03-02

Termin składania dokumentów: 2021-03-19 15:00:00

Nr ogłoszenia: ZDW-ZG-K-1010-20/21

Zlecający: Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. posiadanie obywatelstwa polskiego;
 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwa skarbowe;
 4. wykształcenie wyższe;
 5. staż pracy;
 6. znajomość przepisów: ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych;
 7. posiadanie wiedzy w zakresie funduszy UE;
 8. dobra znajomość obsługi komputera oraz oprogramowania Microsoft Office;
 9. odpowiedzialność, dokładność, zaangażowanie;
 10. umiejętność pracy w zespole.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej lub publicznej,
 2. komunikatywność,
 3. umiejętność podejmowania decyzji,
 4. umiejętność organizacji pracy własnej,
 5. umiejętność działania w sytuacjach stresowych.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Udział w opracowywaniu projektów planów rozwoju sieci drogowej;
 2. Sporządzanie sprawozdań oraz informacji tematycznych (w tym w formie multimedialnej) dotyczących realizowanych planów i zadań;
 3. Prowadzenie korespondencji dotyczącej planów inwestycyjnych (udzielanie odpowiedzi
  na wpływające pisma i wnioski) ;
 4. Przygotowywanie niezbędnych dokumentów do uzyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa;
 5. Sporządzanie wymaganych przepisami prawa wniosków o płatność przy zadaniach realizowanych ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa;
 6. Monitorowanie i sporządzanie sprawozdań z zadań dofinansowywanych ze środków Unii    Europejskiej oraz budżetu państwa, przygotowanie dokumentów do zlecenia monitoringów zadań realizowanych z Unii Europejskiej;
 7. Przygotowywanie dokumentów niezbędnych do udzielenia zamówień publicznych (szacowanie wartości zamówienia, przygotowanie OPZ, sporządzenie wzoru umowy);
 8. Sporządzanie i nadzór nad realizacją umów o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej, zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego;
 9. Współpraca w zakresie wykonywania wspólnych zadań z pracownikami pozostałych wydziałów, rejonów i obwodów poprzez przekazywanie i odbiór rzetelnych informacji, wymianę doświadczeń i wzajemną kontrolę mającą na celu zapobieganie powstaniu ewentualnych błędów.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Umowa o pracę. Pierwsza umowa zawierana jest na czas określony. Praca w zespole.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi poniżej 6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. CV – Curricum Vitae – opatrzone podpisanym oświadczeniem kandydata: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz  ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282)”,
 2. podpisane oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 3. podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 4. kopie dyplomów, świadectw dokumentujących wykształcenie,
 5. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),
 6. oświadczenie kandydata o następującej treści: „oświadczam, że nie byłem/byłam skazany/a za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe” (w przypadku wyboru, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego),
 7. kopie innych zaświadczeń dokumentujących posiadane umiejętności, znajomość języków obcych, ukończone kursy specjalistyczne, studia podyplomowe.
 8. Kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 października 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r., poz.1282) są zobowiązani do złożenia wraz z dokumentami aplikacyjnymi kopii dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2021-03-19 15:00:00
b. Sposób:
Własnoręcznie podpisane oświadczenia wraz z kompletem dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem : „Specjalista w Wydziale Planowania i Funduszy Europejskich” i numerem ogłoszenia należy składać osobiście w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze al. Niepodległości 32  65-42 Zielona Góra pok. nr 13 lub drogą pocztową. Liczy się data wpływu dokumentów do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze. 
c. Miejsce:
Zarząd Dróg Wojewódzkich
Al. Niepodległości 32
65-042 Zielona Góra

VII. Informacje dodatkowe:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, z siedzibą w Zielonej Górze 65-042, al. Niepodległości 32a, posiadającym numer REGON 006092820 oraz numer NIP 9730010122
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Dane kontaktowe zostały udostępnione na stronie internetowej oraz w siedzibie ZDW.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko w ZDW w Zielonej Górze.
 4. Dane osobowe:- w przypadku zatrudnienia wybranego kandydata dokumenty aplikacyjne zostają dołączone do akt osobowych; - będą przechowywane nie dłużej niż to wynika z przepisów archiwizacji i procedur wewnętrznych;- w przypadku osób niezakwalifikowanych będą przetwarzane nie dłużej niż czas trwania procesu rekrutacyjnego; - nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i profilowane, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 6. Dane pozyskiwane są od osoby, której dotyczą.
 7. Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem – przetwarzaniu danych osobowych, mają Państwo prawo wniesienia z tego tytułu skargi do organu nadzorczego w sprawach ochrony danych osobowych.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w której będzie Pani/Pan brał udział. Niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacji.
Aplikacje, które wpłyną do Zarządu Dróg Wojewódzkich niekompletne, niepodpisane lub po określonym wyżej terminie, nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na Tablicy Informacyjnej w siedzibie Zarządu przy Al. Niepodległości 32 w Zielonej Górze oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.zdw.zgora.pl. Zakwalifikowani kandydaci zostaną poinformowani o terminie dalszego postępowania konkursowego. Dodatkowych informacji dotyczących zatrudnienia można uzyskać pod numerem telefonów  68 328 03 16 lub 68 328 03 27.
 
« powrót do poprzedniej strony