ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarząd Dróg Wojewódzkich
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: WAK.1010.12.2023Drukuj informację Ogłoszenie numer: WAK.1010.12.2023

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: specjalista

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Miejsce pracy: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Wydział Uzgodnień i Zajęcia Pasa Drogowego

Data udostępnienia: 2023-12-06

Ogłoszono dnia: 2023-12-06

Termin składania dokumentów: 2023-12-18 10:00:00

Nr ogłoszenia: WAK.1010.12.2023

Zlecający: Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. posiadanie obywatelstwa polskiego;
 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwa skarbowe;
 4. wykształcenie wyższe techniczne o specjalności : budowlanej, geodezyjnej lub pokrewne;
 5. staż pracy: minimum 3 lata;
 6. znajomość przepisów: Ustawa o drogach publicznych, Kodeks postępowania administracyjnego, Prawo budowlane, Ustawa o opłacie skarbowej, Ustawa o planowaniu
  i zagospodarowaniu przestrzennym, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych;
 7. dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office;
 8. prawo jazdy kat. B.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej lub publicznej;
 2. komunikatywność, umiejętność pracy w zespole;
 3. umiejętność analitycznego myślenia i podejmowania decyzji;
 4. umiejętność organizacji pracy własnej;
 5. umiejętność działania w sytuacjach stresowych;
 6. zdolność szybkiego przyswajania nowych zagadnień;
 7. znajomość programu AutoCAD lub pokrewnych.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. wydawanie zezwoleń na lokalizację i przebudowę zjazdów z określeniem jego szczegółowej lokalizacji i parametrów technicznych;
2 uzgadnianie projektów dotyczących budowy lub przebudowy zjazdów;
3.wydawanie zezwoleń na lokalizowanie w pasie drogowym urządzeń obcych;
4. wydawanie zgód na zlokalizowanie obiektów budowlanych i reklam w zbliżeniu do krawędzi jezdni;
5. wydawanie zgody na przebudowę lub remont istniejących w pasie drogowym urządzeń obcych;w
6. ykonywanie czynności związanych z wydawaniem zezwoleń w formie decyzji administracyjnych określonych w kodeksie postępowania administracyjnego.
7. prowadzenie spraw wynikających z procedur odwoławczych dla wydanych decyzji;
8. uzgadnianie projektów urządzeń obcych;
9. uzgadnianie dokumentacji projektowych w zakresie inwestycji drogowych oraz dotyczących budowy, przebudowy, remontu: skrzyżowań dróg innej kategorii z drogami wojewódzkimi, skrzyżowań linii kolejowych z drogami wojewódzkimi, usytuowania w pasie drogowym zatok autobusowych, postojowych i parkingów, ścieżek rowerowych, chodników itp.;
10. współpraca z organami właściwymi w sprawach zagospodarowania przestrzennego w tym opiniowania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego;
11. opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

 

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Umowa o pracę. Pierwsza umowa zawierana jest na czas określony.
Praca w zespole.
Budynek nie posiada windy i podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi poniżej 6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. CV – Curricum Vitae – opatrzone podpisanym oświadczeniem kandydata: „Na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016) r. oraz  ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 530) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych,  również  w dokumentach wykraczających poza zakres ogłoszenia, w celu udziału w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w tej jednostce”.
 2. podpisane oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 1. podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 1. kopie dyplomów, świadectw dokumentujących wykształcenie,
 2. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),
 3. oświadczenie o posiadaniu  prawa jazdy (kat.)
 4. oświadczenie kandydata o następującej treści: „oświadczam, że nie byłem/byłam skazany/a za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe” (w przypadku wyboru, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego),
 5. kopie innych zaświadczeń dokumentujących posiadane umiejętności, znajomość języków obcych, ukończone kursy specjalistyczne, studia podyplomowe.
 6. Kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 października 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022 r., poz.530) są zobowiązani do złożenia wraz z dokumentami aplikacyjnymi kopii dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2023-12-18 10:00:00
b. Sposób:
Własnoręcznie podpisane oświadczenia wraz z kompletem dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem : „Specjalista w Wydziale Uzgodnień i Zajęcia Pasa Drogowego” i numerem ogłoszenia należy składać osobiście w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze al. Niepodległości 32  65-42 Zielona Góra pok. nr 7 (kancelaria podawcza) lub drogą pocztową. Liczy się data wpływu dokumentów do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze. 
c. Miejsce:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
Al. Niepodległości 32
65-042 Zielona Góra

VII. Informacje dodatkowe:

OFERUJEMY:
- stabilną pracę w jednostce administracji samorządowej,
- dodatek za wieloletnia pracę w wysokości od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego, w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
- trzynaste wynagrodzenie,
- pakiet socjalny.
Aplikacje, które wpłyną do Zarządu Dróg Wojewódzkich niekompletne, niepodpisane lub po określonym wyżej terminie, nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na Tablicy Informacyjnej w siedzibie Zarządu przy Al. Niepodległości 32 w Zielonej Górze oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.zdw.zgora.pl. Zakwalifikowani kandydaci zostaną poinformowani o terminie dalszego postępowania konkursowego. Dodatkowych informacji dotyczących zatrudnienia można uzyskać pod numerem telefonów 68 328 03 16, 68 328 03 02.
 
 

VIII. Informacje o administrowaniu danymi osobowymi:

Na podstawie  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO, informuję:
 1. Administratorem Pana / Pani danych osobowych jest Zarząd Dróg Wojewódzkich z siedzibą                     w Zielonej Górze  al. Niepodległości 32, 65-042 Zielona Góra
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Dane kontaktowe zostały udostępnione na stronie internetowej oraz w siedzibie ZDW.
 3. Pana / Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 pkt 1 ust. a RODO w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze.
4. Odbiorcami Pana / Pani danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru danych,                            w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
6. Na podstawie i z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z art. 15-22 RODO ma Pan / Pani:
 1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
 2. prawo do żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 3. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 4. prawo do usunięcia swoich danych osobowych,
 5.  prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 6.   w przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody,
 7. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
7. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie ujętym przepisami prawa, w pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie skutkowało odmową realizacji usług.
8. Dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 
 
 
« powrót do poprzedniej strony