ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarząd Dróg Wojewódzkich
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: ZDW-ZG-K-1010-16/20Drukuj informację Ogłoszenie numer: ZDW-ZG-K-1010-16/20

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Specjalista w Wydziale Mostów

Miejsce pracy: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Wydział Mostów

Data udostępnienia: 2020-07-13

Ogłoszono dnia: 2020-07-13 przez

Termin składania dokumentów: 2020-08-10 15:00:00

Nr ogłoszenia: ZDW-ZG-K-1010-16/20

Zlecający: Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. posiadanie obywatelstwa polskiego;
 2. posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonania pracy na określonym stanowisku;
 3. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 4. niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwa skarbowe;
 5. wykształcenie wyższe o specjalności: budowlanej lub pokrewne;
 6. znajomość zasad wydatkowania pieniędzy publicznych (ustawa o finansach publicznych, ustawa „Prawo Zamówień Publicznych”);
 7. znajomość przepisów: Prawo budowlane; ustawa o drogach publicznych, rozporządzenie ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( specustawa drogowa);
 8. dobra znajomość obsługi komputera oraz oprogramowania Microsoft Office;
 9. minimum 1 rok  stażu pracy;
 10. prawo jazdy kat. B.
b. Wymagania dodatkowe:
Mile widziana:
 1. umiejętność czytania dokumentacji budowlanej, przedmiarowania i kosztorysowania robót budowlanych;
 2. uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej mostowej lub drogowej do kierowania robotami budowlanymi lub do projektowania w ograniczonym zakresie lub bez ograniczeń (preferowane bez ograniczeń);
 3. doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej lub publicznej,
 4. doświadczenie zawodowe w wykonawstwie lub projektowaniu w branży mostowej lub drogowej .

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. wnioskowanie o wykonanie przeglądów stanu technicznego obiektów mostowych oraz odbiór zleconych prac;
 2. współpraca z komórką ds. Obronnych w zakresie przygotowania obiektów mostowych dla potrzeb obronnych;
 3. sporządzanie informacji, materiałów i analiz dotyczących obiektów inżynierskich;
 4. opracowywanie sprawozdań i informacji dotyczących stanu realizacji zadań na obiektach mostowych;
 5. opracowywania projektów planów rozwoju sieci drogowej w zakresie drogowych obiektów inżynierskich;
 6. opracowywania projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony drogowych obiektów inżynierskich;
 7. prowadzenia ewidencji obiektów mostowych, przepustów;
 8. opracowywania materiałów przetargowych dla zamówień związanych z działalnością Wydziału;
 

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Umowa o pracę. Pierwsza umowa na zawierana jest na czas określony. Praca w zespole, wymagająca wyjazdów w teren na obszarze działania Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze.
Budynek nie posiada windy i podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi poniżej 6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. CV – Curricum Vitae – opatrzone podpisanym oświadczeniem kandydata: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz  ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282)”,
 2. podpisane oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 3. podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 4. kopie dyplomów, świadectw dokumentujących wykształcenie,
 5. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),
 6. Kserokopia prawa jazdy,
 7. oświadczenie kandydata o następującej treści: „oświadczam, że nie byłem/byłam skazany/a za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe” (w przypadku wyboru, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego),
 8. kopie innych zaświadczeń dokumentujących posiadane umiejętności, znajomość języków obcych, ukończone kursy specjalistyczne, studia podyplomowe.
 9. Kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 października 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r., poz.1282) są zobowiązani do złożenia wraz z dokumentami aplikacyjnymi kopii dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.
 

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2020-08-10 15:00:00
b. Sposób:
Własnoręcznie podpisane oświadczenia wraz z kompletem dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem : „Specjalista w Wydziale Mostów” i numerem ogłoszenia, należy składać osobiście w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze al. Niepodległości 32  65-42 Zielona Góra pok. nr 13 lub drogą pocztową. Liczy się data wpływu dokumentów do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze.
 
c. Miejsce:
Zarząd Dróg Wojewódzkich
Al.Niepodległościo 32
65-042 Zielona Góra

VII. Informacje dodatkowe:

Aplikacje, które wpłyną do Zarządu Dróg Wojewódzkich niekompletne, niepodpisane lub po określonym wyżej terminie, nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na Tablicy Informacyjnej w siedzibie Zarządu przy Al. Niepodległości 32 w Zielonej Górze oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.zdw.zgora.pl. Zakwalifikowani kandydaci zostaną poinformowani o terminie dalszego postępowania konkursowego. Dodatkowych informacji dotyczących zatrudnienia można uzyskać pod numerem telefonów 68 328 03 00.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-07-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Kempa
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-07-13 10:14:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Danuta Kempa
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-07-13 13:22:06
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Danuta Kempa
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-07-13 13:22:06
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
93 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony