ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarząd Dróg Wojewódzkich
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: ZDW-ZG-K-1010-21/19Drukuj informację Ogłoszenie numer: ZDW-ZG-K-1010-21/19

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Starszy Specjalista ds. przygotowania i realizacji inwestycji

Miejsce pracy: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Wydział Budowy i Nadzoru

Data udostępnienia: 2019-08-21

Ogłoszono dnia: 2019-08-21 przez

Termin składania dokumentów: 2019-09-19 15:00:00

Nr ogłoszenia: ZDW-ZG-K-1010-21/19

Zlecający: Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie wyższe o specjalności budowa dróg lub ogólnobudowlanej, ewentualnie średnie techniczne drogowe;
 • uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie lub bez ograniczeń (preferowane bez ograniczeń);
 • min. 2 lata doświadczenia na stanowisku laboranta w laboratorium drogowym, technologa robót drogowych lub na podobnym stanowisku;
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera oraz oprogramowania Word, Excel;
 • umiejętność weryfikowania i oceny wyników badań laboratoryjnych;
 • umiejętność czytania dokumentacji projektowej;
 • umiejętność sporządzania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych branży drogowej;
 • znajomość przepisów: Prawo budowlane;ustawa o drogach publicznych;Prawo zamówień publicznych;rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie;rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym;rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego;
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność;
 • posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonania pracy na określonym stanowisku;
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie
  z pełni praw publicznych;
 • posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku;
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie;
 • posiadanie nieposzlakowanej opinii;
 • prawo jazdy kat. B.
b. Wymagania dodatkowe:
 • mile widziane doświadczenie w pracy w administracji samorządowej lub publicznej;
 • umiejętność przedmiarowania i kosztorysowania robót budowlanych w branży drogowej;
 • umiejętność obsługi programu do kosztorysowania (preferowany program NORMA);

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • prowadzenie spraw związanych z pełnieniem przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze funkcji inwestora;
 • sprawdzanie, opiniowanie i przygotowywanie dokumentacji do zatwierdzenia z określeniem w szczególności technologii robót, specyfikacji technicznych, analizy kosztorysów, zakresu robót itp.
 • sprawdzanie dokumentacji technicznej z wymaganą starannością pod kątem wyeliminowania przeszkód technologicznych w przyszłej realizacji zadania;
 • weryfikacja i sporządzanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych;
 • kontrola pracy laboratorium, poprawności wykonanych badań, ocena wyników badań oraz coroczne przygotowanie przetargu na obsługę laboratoryjną w zakresie określenia ilości i zakresu badań dla planowanych zadań inwestycyjnych;
 • zlecanie wykonania kontrolnych badan laboratoryjnych oraz uczestniczenie w badaniach i próbach technologicznych w ramach realizowanych robót budowlanych;
 • sprawdzanie zgodności wykonywanych robót z Polskimi Normami, warunkami technicznymi oraz zasadami wiedzy technicznej;
 • poszukiwanie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych oraz inicjonowanie ich wdrożenia;
 • nadzorowanie procesu realizacji inwestycji oraz kontrola prawidłowości obiegu dokumentów;
 • prowadzenie wykazu inwestycji objętych gwarancją, organizowanie przeglądów gwarancyjnych, nadzorowanie terminów gwarancji , zwrotów zabezpieczeń.
 • w razie potrzeby: nadzorowanie robót w zakresie zgodności wykonania z dokumentacją projektowo-kosztorysową wraz z kontrolą rzeczową i jakościową wykonywanych robót, a także sprawdzanie czy wykonawca posiada odpowiednie dokumenty (atesty, świadectwa, jakości itp.) dotyczące dostarczonych elementów i wyrobów, weryfikacja i sporządzanie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich, koordynacja robót dla wszystkich branż oraz działań innych inwestorów na placu budowy, wnioskowanie o zlecenie obsługi geodezyjnej, nadzoru autorskiego prowadzonych budów;
 

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Umowa o pracę. Pierwsza umowa na zawierana jest na czas określony. Praca w zespole, wymagająca wyjazdów w teren na obszarze działania Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze. Budynek nie posiada windy i podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

poniżej 6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. CV – Curricum Vitae – opatrzone podpisanym oświadczeniem kandydata: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz  ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j.:Dz.U. z 2019 r., poz.1282)”,
 2. podpisane oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 3. podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 4. kopie dyplomu, świadectwa dokumentującego wykształcenie,
 5. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),
 6. Kserokopia prawa jazdy,
 7. oświadczenie kandydata o następującej treści: „oświadczam, że nie byłem/byłam skazany/a za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe” (w przypadku wyboru, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego),
 8. kopie innych zaświadczeń dokumentujących posiadane umiejętności, znajomość języków obcych, ukończone kursy specjalistyczne, studia podyplomowe.
 9. Kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 października 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r., poz.1260) są zobowiązani do złożenia wraz z dokumentami aplikacyjnymi kopii dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.
 

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2019-09-19 15:00:00
b. Sposób:
Własnoręcznie podpisane oświadczenia wraz z kompletem dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem : „Starszy Specjalista ds. przygotowania i realizacji inwestycji” i numerem ogłoszenia, należy składać osobiście w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze al. Niepodległości 32  65-42 Zielona Góra pok. nr 13 lub drogą pocztową. Liczy się data wpływu dokumentów do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze.
c. Miejsce:
Zarząd Dróg Wojewódzkich
Al.Niepodległosci 32
65-042 Zielona Góra

VII. Informacje dodatkowe:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, z siedzibą w Zielonej Górze 65-042, al. Niepodległości 32a, posiadającym numer REGON 006092820 oraz numer NIP 9730590332.
 2.  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Dane kontaktowe zostały udostępnione na stronie internetowej oraz w siedzibie ZDW.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko w ZDW w Zielonej Górze.
 4. Dane osobowe:- w przypadku zatrudnienia wybranego kandydata dokumenty aplikacyjne zostają dołączone do akt osobowych; - będą przechowywane nie dłużej niż to wynika z przepisów archiwizacji i procedur wewnętrznych;- w przypadku osób niezakwalifikowanych będą przetwarzane nie dłużej niż czas trwania procesu rekrutacyjnego; - nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i profilowane, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 6. Dane pozyskiwane są od osoby, której dotyczą.
 7. Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem – przetwarzaniu danych osobowych, mają Państwo prawo wniesienia z tego tytułu skargi do organu nadzorczego w sprawach ochrony danych osobowych.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w której będzie Pani/Pan brał udział. Niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacji.
Aplikacje, które wpłyną do Zarządu Dróg Wojewódzkich niekompletne, niepodpisane lub po określonym wyżej terminie, nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na Tablicy Informacyjnej w siedzibie Zarządu przy Al. Niepodległości 32 w Zielonej Górze oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.zdw.zgora.pl. Zakwalifikowani kandydaci zostaną poinformowani o terminie dalszego postępowania konkursowego. Dodatkowych informacji dotyczących zatrudnienia można uzyskać pod numerem telefonu 68 328 03 16.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-08-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Kempa
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-08-20 13:06:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Danuta Kempa
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-08-21 10:00:27
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Danuta Kempa
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-09-25 09:49:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
475 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony