ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: ZDW-ZG-K-1010-51/17

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Specjalista - Administrator Bezpieczeństwa Informacji

Miejsce pracy: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Wymiar etatu: 1/2

Ilość etatów: 1

Wydział: Stanowisko Samodzielne

Data udostępnienia: 2017-12-20

Ogłoszono dnia: 2017-12-20 przez Danuta Kempa

Termin składania dokumentów: 2018-01-16 15:30:00

Nr ogłoszenia: ZDW-ZG-K-1010-51/17

Zlecający: Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. wykształcenie wyższe,
 2. co najmniej 2-letni staż pracy,
 3. obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby, które nie posiadają obywatelstwa polskiego, zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych, w przypadku uznania spełnienia przesłanek z art. 11 ust. 2 i 3 w/w ustawy),
 4. osoba posiada pełną zdolność do czynności prawnych, korzysta z pełni praw publicznych,
 5. osoba nie była karana za umyślne przestępstwo oraz nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. cieszy się nieposzlakowaną opinią,
 7. posiadanie odpowiedniej wiedzy w zakresie ochrony danych osobowych,
 8. umiejętnośc obsługi komputera,
   
b. Wymagania dodatkowe:
 1. znajomość i umiejętność zarządzania systemami informatycznymi,
 2. znajomość przepisów poniższych aktów prawnych: - ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 922) oraz aktów wykonawczych do ustawy; ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 486 z późn. zm.); ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 23 z późn. zm.); ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 902 z późn. zm.),
 3. posiadanie prawa jazdy,
 4. samodzielność, komunikatywność, kreatywność,
 5. szkolenia, studia, studia podyplomowe, kursy w zakresie niezbędnym na przedmiotowe stanowisko.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. zapewnianie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych w szczególności przez:
  - sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowanie w tym zakresie sprawozdania dla administratora danych,
  - nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną,
  - zabezpieczenie danych osobowych przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
  - przeprowadzanie szkoleń osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w zakresie  przepisów o ochronie danych osobowych,
  - prowadzenie jawnego rejestru zbiorów danych osobowych przetwarzanych w ZDW w Zielonej Górze,
 2. nadzór nad fizycznym zabezpieczeniem pomieszczeń, w których dane są przetwarzane oraz kontrolą przebywających w nich osób,
 3. nadzór nad obiegiem oraz przechowywaniem dokumentów i wydawnictw zawierających dane osobowe,
 4. monitorowanie działania zabezpieczeń wdrożonych w celu ochrony danych osobowych w systemach informatycznych,
 5. przygotowywanie upoważnień dla użytkowników do przetwarzania danych osobowych,
 6. prowadzenie ewidencji wynikających z przepisów prawa, w których przetwarzane są dane osobowe, w tym prowadzenie rejestru upoważnień pracowników w zakresie danych osobowych,
 7. wdrażanie działań zapobiegawczych i korygujących w zakresie ochrony danych osobowych i systemu informatycznego,
 8. opracowywanie projektów aktów normatywnych z zakresu działania Administratora Bezpieczeństwa Informacji,
 9. wdrażanie rozwiązań systemowych w zakresie ochrony danych osobowych,
 10. dokonywanie zgłoszeń wymaganych ustawą o ochronie danych osobowych,
 11. sporządzanie planów kontroli i przeprowadzanie kontroli w zakresie prawidłowego przetwarzania danych osobowych w zakresie zgodnym z ustawą o ochronie danych osobowych.
   

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Wymiar czasu pracy – ½ etatu
Umowa o pracę. Pierwsza umowa zawierana jest na czas określony.  Stanowisko związane z pracą przy komputerze, obsługą urządzeń biurowych.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi – poniżej 6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. CV – Curricum Vitae – opatrzone podpisanym oświadczeniem kandydata: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 j.t.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 j.t.)”,
 2. podpisane oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 3. podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 4. kopie dyplomu, świadectwa dokumentującego wykształcenie,
 5. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),
 6. oświadczenie kandydata o następującej treści: „oświadczam, że nie byłem/byłam skazany/a za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe” (w przypadku wyboru, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego),
 7. kopie innych zaświadczeń dokumentujących posiadane umiejętności, znajomość języków obcych, ukończone kursy specjalistyczne, studia podyplomowe,
 8. kserokopia dowodu tożsamości,
 9. kserokopia prawa jazdy,
 10. Kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust 2  ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm) są zobowiązani do złożenia wraz z dokumentami  aplikacyjnymi kopii dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-01-16 15:30:00
b. Sposób:
Własnoręcznie podpisane oświadczenia wraz z kompletem dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem : „Specjalista – Administrator Bezpieczeństwa Informacji” i numerem ogłoszenia, należy składać osobiście w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze al. Niepodległości 32  65-42 Zielona Góra pok. nr 13 lub drogą pocztową. Liczy się data wpływu dokumentów do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze.
 
c. Miejsce:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
Al. Niepodległości 32
65-042 Zielona Góra

VII. Informacje dodatkowe:

Aplikacje, które wpłyną do Zarządu Dróg Wojewódzkich niekompletne, niepodpisane lub po określonym wyżej terminie, nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na Tablicy Informacyjnej w siedzibie Zarządu przy Al. Niepodległości 32 w Zielonej Górze oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.zdw.zgora.pl. Zakwalifikowani kandydaci zostaną poinformowani o terminie dalszego postępowania konkursowego. Dodatkowych informacji dotyczących zatrudnienia można uzyskać pod numerem telefonu 68 328 03 16.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: BIP ZDW Zielona Góra
Osoba, która wytworzyla informację: Danuta Kempa Data wytworzenia informacji: 2017-12-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Danuta Kempa Data wprowadzenia do BIP 2017-12-19 09:39:12
Wprowadził informację do BIP: Danuta Kempa Data udostępnienia informacji: 2017-12-20 08:01:33
Osoba, która zmieniła informację: Danuta Kempa Data ostatniej zmiany: 2018-01-17 07:20:14
Artykuł był wyświetlony: 521 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarząd Dróg Wojewódzkich
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu