ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: ZDW-ZG-K-1010-34/17

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Kierownik Obwodu Drogowego w Lubsku

Miejsce pracy: Obwód Drogowy w Lubsku

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Rejon Dróg Wojewódzkich w Kożuchowie

Data udostępnienia: 2017-10-02

Ogłoszono dnia: 2017-10-02 przez Danuta Kempa

Termin składania dokumentów: 2017-10-16 15:30:00

Nr ogłoszenia: ZDW-ZG-K-1010-34/17

Zlecający: Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. posiadanie obywatelstwa polskiego,
 2. posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonania pracy na określonym stanowisku,
 3. ukończony 18 rok życia i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku, niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
 5. posiadanie nieposzlakowanej opinii,
 6. wykształcenie wyższe o specjalności budowa dróg, budownictwo ogólne lub pokrewne,
 7. 3 letni staż pracy,    
 8. znajomość przepisów: Prawo budowlane, Ustawa o drogach publicznych, Ustawa Prawo o ruchu drogowym, Rozporządzenie MT i GM w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i  warunków ich umieszczania na drogach,
 9. dobra znajomość obsługi komputera oraz oprogramowania Word, Excel,
 10. prawo jazdy kat. B,
 11. zdolność szybkiego przyswajania nowych zagadnień.
   
 
 
 
b. Wymagania dodatkowe:
Mile widziane uprawnienia budowlane w specjalności drogowej.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

    1 .Nadzór i kontrola prac związanych z letnim i zimowym utrzymaniem dróg prowadzonych na terenie
     obwodu drogowego.
  2. Określanie potrzeb oraz sporządzanie planów w zakresie utrzymania dróg i obiektów mostowych.
  3. Nadzór i koordynacja nad robotami prowadzonymi przez brygadę interwencyjno-patrolową obwodu
      drogowego.
  4. Odpowiedzialność za realizację planowanych zadań, bieżący stan dróg, oznakowania i urządzeń
      bezpieczeństwa ruchu.
  5. Odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w obwodzie drogowym.
      Prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników: prowadzonych dyżurów, zastępstw,
      dokonywanych objazdów dróg.
  6. Udział w odbiorach końcowych budów, przebudów, remontów dróg  i obiektów mostowych oraz prac
      utrzymaniowych.
  7. Opiniowanie lokalizacji obiektów budowlanych oraz tablic reklamowych umieszczanych w pasie
      drogowym.
  8. Nadzór nad prawidłowością dokonywanych pomiarów ruchu.
  9. Przekazywanie oraz odbiory pasa drogowego, kontrolowanie przestrzegania przez zajmujących
     drogę lub pas drogowy przepisów drogowych i porządkowych.
10. Uczestniczenie w pracach związanych z uzgadnianiem dokumentacji niezbędnych do
     przeprowadzenia remontów, modernizacji i innych inwestycji drogowych.
11. Prowadzenie dzienników wykonywanych robót i kontroli stanu dróg.
12. Współpraca z Policją w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zgłaszanie kradzieży,
     uszkodzeń i dewastacji elementów drogowych znajdujących się w obrębie pasa drogowego.
13. Obsługa i utrzymanie powierzonego majątku, sprzętu technicznego, środków transportu, maszyn
     drogowych i środków łączności.
14. Udzielanie odpowiedzi na pisma i przekazywanie ich do RDW.
15. Podejmowanie działań na rzecz ochrony dróg i obiektów mostowych.
16. Inicjowanie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.
17. Dokonywanie objazdów dróg oraz przegląd obiektów inżynieryjnych w celu oceny ich stanu
     technicznego.
18. Wykonywanie prac awaryjnych na drogach i obiektach inżynieryjnych, usuwających zagrożenie dla
     bezpieczeństwa ruchu, doraźne naprawy oraz roboty utrzymaniowe.
19. Nadzór nad utrzymaniem w odpowiednim stanie technicznym oznakowania , urządzeń
     bezpieczeństwa drogowego, sygnalizacji świetlnej, zieleni przydrożnej.
20. Kontrola legalności umieszczania obiektów obcych w obrębie pasa drogowego.
21. Uczestnictwo w rozgraniczaniu i wznowieniu granic nieruchomości położonych w pasie dróg.
22. Udział w Zespole Uzgadniania Dokumentacji.
23. Reprezentowanie Zarządu Dróg Wojewódzkich i udział w czynnościach kontrolnych związanych z
      wykonywaniem zadań nadzoru budowlanego.
 

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Wymiar czasu pracy – 1 etat
Umowa o Pracę. Pierwsza umowa zawierana jest na czas określony.
Praca w zespole, wymagająca wyjazdów w teren na obszarze działania Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze. Stanowisko związane z praca przy komputerze, obsługą urządzeń biurowych.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi – poniżej 6%

V. Wymagane dokumenty:

 
 1. CV – Curricum Vitae – opatrzone podpisanym oświadczeniem kandydata: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 j.t.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 j.t.)”,
 2. podpisane oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 3. podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 4. kopie dyplomu, świadectwa dokumentującego wykształcenie,
 5. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),
 6. oświadczenie kandydata o następującej treści: „oświadczam, że nie byłem/byłam skazany/a za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe” (w przypadku wyboru, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego),
 7. kopie innych zaświadczeń dokumentujących posiadane umiejętności, znajomość języków obcych, ukończone kursy specjalistyczne, studia podyplomowe,
 8. kserokopia dowodu tożsamości,
 9. kserokopia prawa jazdy,

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2017-10-16 15:30:00
b. Sposób:
Własnoręcznie podpisane oświadczenia wraz z kompletem dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem : „stanowisko Kierownik Obwodu Drogowego w Lubsku” i numerem ogłoszenia, należy składać osobiście w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze al. Niepodległości 32  65-42 Zielona Góra pok. nr 13 lub drogą pocztową. Liczy się data wpływu dokumentów do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze.
 
c. Miejsce:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
Al. Niepodległosci 32
65-042 Zielona Góra

VII. Informacje dodatkowe:

Aplikacje, które wpłyną do Zarządu Dróg Wojewódzkich niekompletne, niepodpisane lub po określonym wyżej terminie, nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na Tablicy Informacyjnej w siedzibie Zarządu przy Al. Niepodległości 32 w Zielonej Górze oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.zdw.zgora.pl. Zakwalifikowani kandydaci zostaną poinformowani o terminie dalszego postępowania konkursowego. Dodatkowych informacji dotyczących zatrudnienia można uzyskać pod numerem telefonu 68 328 03 16.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: BIP ZDW Zielona Góra
Osoba, która wytworzyla informację: Danuta Kempa Data wytworzenia informacji: 2017-10-02 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Danuta Kempa Data wprowadzenia do BIP 2017-10-02 11:09:18
Wprowadził informację do BIP: Danuta Kempa Data udostępnienia informacji: 2017-10-02 13:06:51
Osoba, która zmieniła informację: Danuta Kempa Data ostatniej zmiany: 2017-10-17 15:32:01
Artykuł był wyświetlony: 335 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarząd Dróg Wojewódzkich
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu