ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: ZDW-ZG-K-1010-31/17

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Naczelnik Wydziału Mostów

Miejsce pracy: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Wydział Mostów

Data udostępnienia: 2017-09-26

Ogłoszono dnia: 2017-09-26 przez Kempa Danuta

Termin składania dokumentów: 2017-10-17 15:30:00

Nr ogłoszenia: ZDW-ZG-K-1010-31/17

Zlecający: Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. posiadanie obywatelstwa polskiego,
 2. posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonania pracy na określonym stanowisku,
 3. ukończony 18 rok życia i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 5. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
 6. nieposzlakowana opinia
 7. wykształcenie wyższe techniczne,
 8. uprawnienia budowlane mostowe,
 9. znajomość zasad wydatkowania pieniędzy publicznych (ustawa o finansach publicznych, ustawa „Prawo Zamówień Publicznych”),
 10. znajomość prawa budowlanego, przepisów związanych z drogami publicznymi, warunków technicznych drogowych obiektów inżynierskich oraz Specustawy,
 11. minimum 3 lata pracy na stanowisku kierowniczym,
 12. prawo jazdy kat. B.
b. Wymagania dodatkowe:
Doświadczenie w pracy w administracji samorządowej lub publicznej.
 

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) zapewnienie prawidłowego i terminowego wykonania zadań przez Wydział Mostów oraz sprawowanie nadzoru nad prawidłowym realizowaniem zadań przez podległych pracowników, w tym:
- opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej w zakresie drogowych obiektów inżynierskich;
- opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony drogowych obiektów inżynierskich;
- pełnienie funkcji inwestora i sprawowanie nadzoru inwestorskiego w zakresie drogowych obiektów inżynierskich;
- prowadzenie ewidencji obiektów mostowych, przepustów i promów;
- zlecanie okresowych kontroli stanu drogowych obiektów inżynierskich oraz przepraw    promowych;
- opracowywanie materiałów przetargowych dla zamówień związanych z działalnością Wydziału;
- opiniowanie dokumentacji projektowych własnych i zewnętrznych w zakresie obiektów inżynierskich oraz infrastruktury związanej z przeprawami promowymi;
2) współdziałanie z instytucjami publicznymi w zakresie realizowanych zadań ustalonych na podstawie udzielonych pełnomocnictw;
3) prowadzenie gospodarki finansowej wydziału.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Wymiar czasu pracy – 1 etat
Umowa o Pracę. Pierwsza umowa zawierana jest na czas określony.
Praca w zespole, wymagająca wyjazdów w teren na obszarze działania Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze. Stanowisko związane z praca przy komputerze, obsługą urządzeń biurowych.
Brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
Przewidywany termin zatrudnienia - grudzień 2017 r.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi – poniżej 6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. CV – Curricum Vitae – opatrzone podpisanym oświadczeniem kandydata: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 j.t.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 j.t.)”,
 2. podpisane oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 3. podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 4. kopie dyplomu, świadectwa dokumentującego wykształcenie, uprawnień budowlanych,
 5. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),
 6. oświadczenie kandydata o następującej treści: „oświadczam, że nie byłem/byłam skazany/a za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe” (w przypadku wyboru, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego),
 7. kopie innych zaświadczeń dokumentujących posiadane umiejętności, znajomość języków obcych, ukończone kursy specjalistyczne, studia podyplomowe,
 8. kserokopia dowodu tożsamości,
 9. kserokopia prawa jazdy,
 10. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – dotyczy kandydata niepełnosprawnego, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art.13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2016, poz.902 z póżn.zm.)”.
 

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2017-10-17 15:30:00
b. Sposób:
Własnoręcznie podpisane oświadczenia wraz z kompletem dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem : „stanowisko Naczelnik Wydziału Mostów” i numerem ogłoszenia, należy składać osobiście w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze al. Niepodległości 32  65-42 Zielona Góra pok. nr 13 lub drogą pocztową. Liczy się data wpływu dokumentów do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze.
 
c. Miejsce:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
Al. Niepodległości 32
65-012 Zielona Góra

VII. Informacje dodatkowe:

Aplikacje, które wpłyną do Zarządu Dróg Wojewódzkich niekompletne, niepodpisane lub po określonym wyżej terminie, nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na Tablicy Informacyjnej w siedzibie Zarządu przy Al. Niepodległości 32 w Zielonej Górze oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.zdw.zgora.pl. Zakwalifikowani kandydaci zostaną poinformowani o terminie dalszego postępowania konkursowego. Dodatkowych informacji dotyczących zatrudnienia można uzyskać pod numerem telefonu 68 328 03 16.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: BIP ZDW Zielona Góra
Osoba, która wytworzyla informację: Kempa Danuta Data wytworzenia informacji: 2017-09-25 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Kempa Danuta Data wprowadzenia do BIP 2017-09-25 11:39:15
Wprowadził informację do BIP: Danuta Kempa Data udostępnienia informacji: 2017-09-26 09:12:45
Osoba, która zmieniła informację: Danuta Kempa Data ostatniej zmiany: 2017-11-07 12:41:16
Artykuł był wyświetlony: 883 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarząd Dróg Wojewódzkich
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu